Η Πολιτική Κατασκευασιοκρατία του John Rawls σε Συνάρτηση με τη Μεταηθική Φιλοσοφική Σκέψη Προοπτικές Εναρμονίσεως ανάμεσα στον Ηθικό Ρεαλισμό και στον Ηθικό Αντιρεαλισμό

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:3256178 992 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Φιλοσοφίας
Τίτλος:
Η Πολιτική Κατασκευασιοκρατία του John Rawls σε Συνάρτηση με τη Μεταηθική Φιλοσοφική Σκέψη Προοπτικές Εναρμονίσεως ανάμεσα στον Ηθικό Ρεαλισμό και στον Ηθικό Αντιρεαλισμό
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην παρούσα μελέτη, επιδιώκεται, προς χάριν της μεταηθικής αξιώσεως για την ανάδειξη (τόσο επιχειρηματολογικώς όσο και διά της μετέπειτα αποδείξεως) ενός Μετριοπαθούς Ηθικού Ρεαλισμού, η προσπάθεια αποσαφηνίσεως ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών που διέπουν την ηθική, αλλά και την πολιτική φιλοσοφική σκέψη του John Rawls.
Προτού υπεισέλθουμε στη διεξοδική ανάλυση της ηθικής και πολιτικής σκέψεως αλλά και στις εύλογες, αναδυόμενες μεταηθικές προοπτικές της ηθικώς αντιρεαλιστικής θεωρίας του Rawls, πρόκειται να αναλυθεί κατ’ αρχάς ο ζωτικός ρόλος του μεταηθικού στοχασμού. Σε επόμενο, ειδικότερο επίπεδο, αναπτύσσεται εκτενής επιχειρηματολογία, που αφορά στις προοπτικές εναρμονίσεως ανάμεσα στον Ηθικό Ρεαλισμό και στον Ηθικό Αντιρεαλισμό, ήτοι ανάμεσα σε ηθικώς ρεαλιστικές θεωρίες και στην θεωρία του Rawls.
Προς χάριν του μεταηθικού, απαιτητικού, φιλοσοφικού εγχειρήματος περί της εναρμονίσεως ανάμεσα στον Ηθικό Ρεαλισμό και στον Ηθικό Αντιρεαλισμό, αναπτύσσεται μια διεξοδική επιχειρηματολογία, που αφορά στις μεταηθικές δυνατότητες, στην στοχοθεσία αλλά και στην μεθοδολογία των φιλοσοφικών θεωριών του Robert Nozick, του Thomas Nagel, του Ronald Dworkin, του Karl Popper, του Paul Formosa, της Carla Bagnoli, του Jürgen Habermas, του Immanuel Kant, του Στέλιου Βιρβιδάκη και του Διονυσίου Αναπολιτάνου. Τέλος, παρατίθενται κρίσιμες σκέψεις, προοπτικές και απόψεις, μέσω των οποίων αντλούνται χρήσιμα συμπεράσματα, αναφορικώς με την μετέπειτα, απρόσκοπτη, μεταηθική αναζήτησή μας.
-Ιn this MPhil dissertation, we will attempt to find a connection (or to build a combinatorial meta-ethical theory) between Moral Realism, Moral Anti-realism and Meta-ethical Quietism in order to support Moderate Moral Realism. To provide a universal idea of the following subject (or to briefly describe the following methodology), we will explain some of the meta ethical perspectives as derived from Rawls’s, Nozick’s, Nagel’s, Dworkin’s, Popper’s, Formosa’s, Bagnoli’s, Habermas’s, Kant’s, Virvidakis’s and Anapolitanos’s philosophical theories. More specifically, in this philosophical context, we will strategically utilize, among others, some metaethical arguments which generally support the importance of Rationalism, Moral Intuitionism and Moral Sentiments. Finally, we will use some focal and vital platonic thoughts based on Philosophy of Mathematics
Έτος δημιουργίας:
2022
Συγγραφείς:
Ρότζερ Σαμαά (Roger Chamaa)
Σελίδες:
126
Λέξεις-κλειδιά:
έλλογη ικανότητα, αυτονομία, ελεύθερη βούληση, μέσον, σκοπός, καθολικός νόμος, συνέπειες, καθήκοντα, κατηγορικές προστακτικές, πέπλο της αγνοίας, επάλληλη συναίνεση, κατασκευασιοκρατία, ηθικός ρεαλισμός, ηθικός αντιρεαλισμός, πλατωνισμός, δεοντοκρατία, ωφελιμισμός, αρετοκρατία, ενορασιοκρατία, μεταηθικός ησυχασμός, ηθική ψυχολογία, ηθικός σκεπτικισμός, ηθικός σχετικισμός, ηθικός υποκειμενισμός, ηθικός μηδενισμός, ηθική αντικειμενικότητα, αρχή της ισότητος, αρχή της διαφοράς, δικαιοσύνη, ηθική έλξη, ηθική ώθηση, οργανική ενότητα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
ΣΑΜΑΑ ΡΟΤΖΕΡ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ .pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο