Πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων επικαλύψεων και πλάνο βιομηχανοποίησης της παραγωγής

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:3352117 74 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων επικαλύψεων και πλάνο βιομηχανοποίησης της παραγωγής
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Δημιουργός:
Κετικίδης, Χ.
Γραμμέλης, Παναγιώτης
Ευαγγέλου, Χ.
Affiliation:
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Περίληψη:
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η πιλοτική εφαρμογή των καινοτόμων επικαλύψεων και
πιθανά αποτελέσματα που αφορούν τη χρήση τους καθώς και το πλάνο αξιοποίησης και
βιομηχανοποίησης της παραγωγής τους. Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθεί η διαδικασία άλεσης
στερεού καυσίμου σε πιλοτικό μύλο άλεσης και η λειτουργία μιας φυγόκεντρης αντλίας με τη
χρήση γαλακτώματος αποθείωσης. Παράλληλα θα παρουσιαστούν αναλύσεις τόσο του
καυσίμου όσο και του γαλακτώματος με στόχο τον προσδιορισμό της σύστασης και των
βασικών τους φυσικοχημικών χαρακτηριστικών. Ταυτόχρονα η εργασία θα εστιάσει στις
λειτουργικές παραμέτρους και τα σημεία μέγιστης φθοράς των βιομηχανικών μύλων άλεσης
και των αντίστοιχων φυγόκεντρων αντλιών, όπως αυτά προσδιορίστηκαν μέσω
βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ένα πλάνο διείσδυσης των
επικαλύψεων στην αγορά και βιομηχανοποίησης της παραγωγής τους αναλύοντας τους
πιθανούς πελάτες, το μέγεθος της αγοράς και τον ανταγωνισμό, θα αναφερθούν κρίσιμες
χρημοτοοικονομικές παράμετροι, όπως το κόστος επένδυσης, το κόστος λειτουργίας και οι
προβλεπόμενες πωλήσεις, ενώ θα περιγράφουν οι ενδεικτικές τιμές των προβλεπόμενων
εσόδων και εξόδων για τη βιομηχανοποίηση της παραγωγής. Τέλος θα αναφερθούν
συνοπτικά κάποιες δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της πιλοτικής
εφαρμογής.
Λέξεις-κλειδιά:
καύσιμα
επικαλύψεις
βιομηχανία
Σελίδες (από-έως):
14-15
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.