Η χρήση αφηγήσεων στην αξιολόγηση αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης των υποψηφίων εκπαιδευτικών - Η τεχνική της «πιο σημαντικής αλλαγής».

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3397882 26 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Θεολογίας
Τίτλος:
Η χρήση αφηγήσεων στην αξιολόγηση αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης των υποψηφίων εκπαιδευτικών - Η τεχνική της «πιο σημαντικής αλλαγής».
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στο άρθρο διερευνάται η δυνατότητα μιας αφηγηματικής ερευνητικής προσέγγισης να αξιολογεί με επιστημονικό τρόπο τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης υποψηφίων εκπαιδευτικών σε ένα πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Η έρευνα ήταν ποιοτική και πραγματοποιήθηκε την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022 σε δύο φάσεις. Συμμετείχαν 73 φοιτητές/τριες από το Τμήμα Θεολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο εφαρμογής του ετήσιου προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Μελετήθηκαν τα αποτελέσματα που έχει η Πρακτική Άσκηση υποψηφίων εκπαιδευτικών σε σχολικό περιβάλλον, όταν αυτή πραγματοποιείται μέσω εξατομικευμένης καθοδήγησης και εποπτείας (mentoring), και εξετάστηκε η χρήση μιας αφηγηματικής ερευνητικής προσέγγισης, της τεχνικής της «πιο σημαντικής αλλαγής» (Most significant change), στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους. Τόσο η συλλογή όσο και η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκαν σε δύο χρονικές φάσεις στη διάρκεια του προγράμματος, με αξιοποίηση της θεωρητικής βάσης της συγκεκριμένης τεχνικής. Συγκεκριμένα, στο μέσο και στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης ζητήθηκε από τους/τις φοιτητές/τριες να καταγράψουν την πιο σημαντική αλλαγή που είχαν βιώσει προσωπικά μέσα από την εμπειρία της Πρακτικής Άσκησης, ενώ στη συνέχεια διενεργήθηκε ανάλυση όλων των αφηγήσεων των αλλαγών με τη συμβολή ανεξάρτητων κριτών, ξεχωριστά για κάθε μία από τις δύο φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας. Από την ανάλυση περιεχομένου των δεδομένων προκύπτει ότι τα αποτελέσματα από την Πρακτική Άσκηση των υποψηφίων εκπαιδευτικών σχετίζονται με το ακαδημαϊκό κομμάτι της διδασκαλίας και τη θεωρία της, ενώ ταυτόχρονα προκύπτουν αποτελέσματα που συνδέονται με τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής επαγγελματικής ταυτότητας. Η έρευνα επιβεβαιώνει την επιστημονική αξιοπιστία της χρήσης αφηγηματικών ερευνητικών προσεγγίσεων (τεχνική της πιο σημαντικής αλλαγής) στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μιας παρόμοιας εκπαιδευτικής παρέμβασης, ενώ αναδεικνύει σημαντικά κριτήρια για τον μελλοντικό σχεδιασμό προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης, με σκοπό την εκπαίδευση φοιτητών/τριών και υποψηφίων εκπαιδευτικών.
Έτος δημοσίευσης:
2023
Συγγραφείς:
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης,
Μανώλης Παπαϊωάννου
Περιοδικό:
Έρευνα στην Εκπαίδευση
Τόμος:
12
Αριθμός / τεύχος:
1
Σελίδες:
98-117
Λέξεις-κλειδιά:
Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Μέντορας αφηγήσεις «πιο σημαντική αλλαγή» Πρακτική Άσκηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Επίσημο URL (Εκδότης):
DOI:
https://doi.org/10.12681/hjre.34064
Αναφορές:
Αυγητίδου, Σ., & Χατζόγλου, Β. (2012). Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση ενός εργαλείου ενίσχυσης του στοχασμού των υποψηφίων εκπαιδευτικών. Action Researcher in Education, 3(2), 21-43. http://www.actionresearch.gr/AR/ActionResearch_Vol3/Issue03_02_p21-43.pdf
Αυγητίδου, Σ., & Χατζόγλου, Β. (2013). Η εκπαίδευση του στοχαζόμενου εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης: η συμβολή των ημερολογιακών καταγραφών. Στο Α. Ανδρούσου, & Σ. Αυγητίδου (Επιμ.), Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις (σσ. 97-124). Αθήνα: Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων - ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ.
Aderibigbe, S., Gray, D. S., & Colucci-Gray, L. (2018). Understanding the nature of mentoring experiences between teachers and student teachers. International Journal of Mentoring and Coaching in Education, 7(1), 54-71. doi: https://doi.org/10.1108/IJMCE-04-2017-0028 DOI: https://doi.org/10.1108/IJMCE-04-2017-0028
Alifia, U., Pramana, R. P., & Revina, S. (2022). A Policy Lens on Becoming a Teacher: A Longitudinal Diary Study of Novice Teacher Professional Identity Formation in Indonesia. RISE Working Paper Series. 22/096. Ανάκτηση 8 1, 2022, από https://doi.org/10.35489/BSG-RISE-WP_2022/096 DOI: https://doi.org/10.35489/BSG-RISE-WP_2022/096
Ambrosetti, A., & Dekkers, J. (2010). The Interconnectedness of the Roles of Mentors and Mentees in Pre-service Teacher Education Mentoring Relationships. Australian Journal of Teacher Education, 35(6), 42-55. doi: http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2010v35n6.3 DOI: https://doi.org/10.14221/ajte.2010v35n6.3
Andrews, M., Squire, C., & Tamboukou, M. (Επιμ.). (2013). Doing Narrative Research (2nd ed.). London: Sage. DOI: https://doi.org/10.4135/9781526402271
Botha, C. S. (2021). Turning Windows into Mirrors: Digital Stories as a Teaching Strategy to Explore the Apprenticeship of Observation in Pre-Service Teachers. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 20(11), 1-16. doi: https://doi.org/10.26803/ijlter.20.11.1 DOI: https://doi.org/10.26803/ijlter.20.11.1
Brondyk, S., & Searby, L. (2013). Best practices in mentoring: complexities and possibilities. International Journal of Mentoring and Coaching in Education, 2(3), 189-203. doi: https://doi.org/10.1108/IJMCE-07-2013-0040 DOI: https://doi.org/10.1108/IJMCE-07-2013-0040
Γιωτσίδη, Β., & Νικολάτου, Ε.-Κ. (2022). Η Αφηγηματική Προσέγγιση στην Πράξη. Τεχνικές ενδυνάμωσης και εργαλεία αξιολόγησης της αφήγησης. Αθήνα: Gutenberg.
Chan, E. Y. (2012). The Transforming Power of Narrative in Teacher Education. Australian Journal of Teacher Education, 37(3), 111-127. doi: http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2012v37n3.4 DOI: https://doi.org/10.14221/ajte.2012v37n3.4
Choy, S., & Lidstone, J. (2013). Evaluating leadership development using the Most Significant Change. Studies in Educational Evaluation, 39, 218–224. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.stueduc.2013.09.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2013.09.001
Çimer, A., Odabaşi-Çimer, S., & Sezen-Vekli, G. (2013). How does Reflection Help Teachers to Become Effective Teachers? International J. Educational Research, 1(4), 133-149.
Clandinin, J. D., & Connelly, M. F. (2004). Narrative Inquiry: Experience and Story in Qualitative Research. New York: John Wiley & Sons Inc.
Cohen, E., Hoz, R., & Kaplan, H. (2013). The practicum in preservice teacher education: a review of empirical studies. Teaching Education, 24(4), 345-380. doi: https://doi.org/10.1080/10476210.2012.711815 DOI: https://doi.org/10.1080/10476210.2012.711815
Connelly, F. M., & Clandinin, D. J. (2006). Narrative inquiry. Στο J. L. Green, G. Camilli, & P. Elmore (Επιμ.), Handbook of complementary methods in education research (3rd ed.) (σσ. 477 - 487). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Coward, F. L., Hamman, D., Johnson, L., Lambert, M., Indiatsi, J., & Zhou, L. (2015). Centrality of enactive experiences, framing, and motivation to student teachers’ emerging professional identity. Teaching Education, 26(2), 196-221. doi: https://doi.org/10.1080/10476210.2014.996741 DOI: https://doi.org/10.1080/10476210.2014.996741
Dart, J., & Davies, R. (2003). A Dialogical, Story-Based Evaluation Tool: The Most Significant Change Technique. American Journal of Evaluation, 24(2), 137-155. doi: https://doi.org/10.1177/109821400302400202 DOI: https://doi.org/10.1177/109821400302400202
Davies, R. (1998). An evolutionary approach to facilitating organisational learning: An experiment by the Christian Commission for Development in Bangladesh. Impact Assessment and Project Appraisal, 16(3), 243-250. doi: https://doi.org/10.1080/14615517.1998.10590213 DOI: https://doi.org/10.1080/14615517.1998.10590213
Davies, R., & Dart, J. (2005). The ‘Most Significant Change’ (MSC) Technique: A Guide to Its Use”. Ανάκτηση 4 1, 2022, από file:///C:/Users/Home/Downloads/MSCGuide-1.pdf
Dwyer, R., Davis, I., & emerald, e. (Επιμ.). (2017). Narrative Research in Practice. Stories from the Field. Springer. doi: https://doi.org/10.1007/978-981-10-1579-3 DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-10-1579-3
Ellis, N., Alonzo, D., & Nguyen, H. (2020). Elements of a quality pre-service teacher mentor: A literature review. Teaching and Teacher Education, 92, 103072. doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103072 DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103072
Ferrier-Kerr, J. L. (2009). Establishing professional relationships in practicum settings. Teaching and Teacher Education, 25(6), 790–797. doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.01.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.01.001
Gholami, K., Faraji, S., Meijer, P. C., & Tirri, K. (2021). Construction and deconstruction of student teachers' professional identity: A narrative study. Teaching and Teacher Education, 97, 103142. doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103142 DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103142
Golombek, P. R., & Johnson, K. E. (2004). Narrative inquiry as a mediational space: examining emotional and cognitive dissonance in second‐language teachers' development. Teachers and Teaching: theory and practice, 10(3), 307-327. doi: https://doi.org/10.1080/1354060042000204388 DOI: https://doi.org/10.1080/1354060042000204388
Green, C. A., Tindall-Ford, S. K., & Eady, M. J. (2019). School-university partnerships in Australia: a systematic literature review. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 48(4), 403-435. doi: https://doi.org/10.1080/1359866X.2019.1651822 DOI: https://doi.org/10.1080/1359866X.2019.1651822
Harun, R. (2019). The Construction and Reconstruction of ESL Student Teachers’ Professional Identity. Studies in English Language and Education, 6(1), 1-12. doi: https://doi.org/10.24815/siele.v6i1.13073 DOI: https://doi.org/10.24815/siele.v6i1.13073
Heck, D., & Sweeney, T.-A. (2013). Using most significant change stories to document the impact of the teaching teachers for the future project: An australian teacher education story. Australian Educational Computing, 27(3), 36-47.
Henning, J. E., Rice, L. J., Dani, D. E., Weade, G., & McKeny, T. (2017). Teachers’ perceptions of their most significant change: source, impact, and process. Teacher Development, 21(3), 388-403. doi: https://doi.org/10.1080/13664530.2016.1243570 DOI: https://doi.org/10.1080/13664530.2016.1243570
Hobson, A. J. (2016). Judgementoring and how to avert it: Introducing ONSIDE Mentoring for beginning teachers. International Journal of Mentoring and Coaching in Education, 5(2), 87-110. doi: https://doi.org/10.1108/IJMCE-03-2016-0024 DOI: https://doi.org/10.1108/IJMCE-03-2016-0024
Hoffman, J. V., Wetzel, M., Maloch, B., Greeter, E., Taylor, L., DeJulio, S., & Vlach, S. (2015). What can we learn from studying the coaching interactions between cooperating teachers and preservice teachers? A literature review. Teaching and Teacher Education, 52, 99-112. doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.09.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.09.004
Hudson, P. (2013). Mentoring as professional development: ‘growth for both’ mentor and mentee. Professional Development in Education, 39(5), 771-783. doi: https://doi.org/10.1080/19415257.2012.749415 DOI: https://doi.org/10.1080/19415257.2012.749415
Izadinia, M. (2013). A review of research on student teachers' professional identity. British Educational Research Journal, 39(4), 694–713. doi: https://doi.org/10.1080/01411926.2012.679614 DOI: https://doi.org/10.1080/01411926.2012.679614
Izadinia, M. (2015α). Talking the Talk and Walking the Walk: Pre-service Teachers’ Evaluation of their Mentors. 23(4), 341-353. doi: https://doi.org/10.1080/13611267.2015.1096550 DOI: https://doi.org/10.1080/13611267.2015.1096550
Izadinia, M. (2015β). Student teachers’ and mentor teachers’ perceptions and expectations of a mentoring relationship: do they match or clash? Professional Development in Education, 42(3), 387-402. doi: http://dx.doi.org/10.1080/19415257.2014.994136 DOI: https://doi.org/10.1080/19415257.2014.994136
Izadinia, M. (2018). Mentor Teachers. Contributions to the Development of Preservice Teachers’ Identity. Στο P. Schutz, J. Hong, & D. Cross Francis (Επιμ.), Research on Teacher Identity (σσ. 109-119). Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-93836-3_10
Johnson, K. E., & Golombek, P. R. (2011). The Transformative Power of Narrative in Second Language Teacher Education. Tesol Quarterly, 45(3), 486-509. doi: https://doi.org/10.5054/tq.2011.256797 DOI: https://doi.org/10.5054/tq.2011.256797
Καραβά, Ε. (2006). Ο εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας ως εκπαιδευτής. Στο Κ. Ζουγανέλη, & Α. Δημητράσκου (Επιμ.), Πανελλήνιο Συνέδριο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι Ξένες Γλώσσες στη Δημόσια Υποχρεωτική Εκπαίδευση (31 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2006). Πρακτικά (σσ. 151-159). Αθήνα.
Καράμηνας, Ι. (2010). Ο αναστοχασμός ως μεταγνωστική διαδικασία κατά την πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών με μικροδιδασκαλία: Η περίπτωση των σπουδαστών του ΕΠΠΑΙΚ στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.). Ανάκτηση από file:///C:/Users/Home/Downloads/Karamhnas-3.pdf
Karavas, E. (2008). Mentoring Student Teachers of English: A Handbook. (B. Dendrinos, & K. Karavas, Επιμ.) Athens: RCEL.
Karavas, E. (2012). The Teaching Practice Programme: An overview and Evaluation of Current Practice (2010-2012). Athens: Faculty of English Language and Literature - National and Kapodistrian University.
Karavas, E., & Drossou, M. (2010). How amenable are student teacher beliefs to change? A study of EFL student teacher beliefs before and after teaching practice. Στο A. Psaltou-Joycey, & M. Mattheoudakis (Επιμ.), Proceedings of the 14th International Conference of the Greek Applied Linguistics Association: Advances in Research on Language Acquisition and Teaching: Selected Papers (σσ. 261-276). Thessaloniki: Greek Applied Linguistics Association.
Κάργατζη, Ε. (2022). Οι αντιλήψεις και οι στάσεις των θεολόγων για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω της τεχνικής της «πιο σημαντικής αλλαγής» (most significant change). ΕλΘΕ (Ελληνική Έκδοση για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση) / GjRE (Greek Journal of Religious Education), 5(2), 65-90. doi: https://doi.org/10.30457/050220225 DOI: https://doi.org/10.30457/050220225
Keinemans, S., Kanne, M., & De Jonge, E. (2020). In Search of a Research Strategy: Evaluation of an Ethics Program for Social Professionals Using Elements of the Most Significant Change Approach. Forum: Qualitative Social Research, 21(1), Art. 7. doi: https://doi.org/10.17169/fqs-21.1.3282
Kim, M., & Schallert, D. L. (2011). Building caring relationships between a teacher and students in a teacher preparation program word-by-word, moment-by-moment. Teaching and Teacher Education, 27(7), 1059-1067. doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2011.05.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2011.05.002
Köksal, D., & Genç, G. (2019). Learning while teaching: Student teachers’ reflections on their teaching practicum. Journal of Language and Linguistic Studies, 15(3), 895-913. doi: https://doi.org/10.17263/jlls.631531 DOI: https://doi.org/10.17263/jlls.631531
Κουτρούμπα, Κ., Βούλγαρη, Ρ., & Αντωνοπούλου, Α. (2020). Εκπαιδευτικός αναστοχασμός: η μεταγνωστική ανατροφοδότηση στη διδακτική πράξη. Επιστήμες Αγωγής, 1, 112-128.
Koukounaras Liagkis, M. (2022). The Socio-Pedagogical Dynamics of Religious Knowledge in Religious Education: A Participatory Action-Research in Greek Secondary Schools on Understanding Diversity. Religions, 13(5), 395. doi: https://doi.org/10.3390/rel13050395 DOI: https://doi.org/10.3390/rel13050395
Koukounaras-Liagkis, M., & Potamousi, I. (2019). The “Most Significant Change” Technique: Research on the Evaluation of Theatre in Education (TiE) Programmes. Στο M. Koukounaras-Liagkis, & B. Giannouli (Επιμ.), Theatre/Drama and Performing Arts in Education: Utopia or Necessity? (σσ. 290-295). Athens: Hellenic Theatre/Drama Education Network.
Lawson, T., Çakmak, M., Gündüz, M., & Busher, H. (2015). Research on teaching practicum – a systematic review. European Journal of Teacher Education, 38(3), 392-407. doi: https://doi.org/10.1080/02619768.2014.994060 DOI: https://doi.org/10.1080/02619768.2014.994060
Livingston, K., & Assunção-Flores, M. (2017). Trends in teacher education: a review of papers published in the European journal of teacher education over 40 years. European Journal of Teacher Education, 40(5), 551-560. doi: https://doi.org/10.1080/02619768.2017.1387970 DOI: https://doi.org/10.1080/02619768.2017.1387970
Manning, C., & Hobson, A. J. (2017). Judgemental and developmental mentoring in further education initial teacher education in England: mentor and mentee perspectives. Research in Post-Compulsory Education, 22(4), 574-595. doi: https://doi.org/10.1080/13596748.2017.1381377 DOI: https://doi.org/10.1080/13596748.2017.1381377
Matsko, K.-K., Ronfeldt, M., Greene Nolan, H., Klugman, J., Reininger, M., & Brockman, S. L. (2020). Cooperating Teacher as Model and Coach: What Leads to Student Teachers’ Perceptions of Preparedness? Journal of Teacher Education, 71(1), 41-62. doi: https://doi.org/10.1177/0022487118791992 DOI: https://doi.org/10.1177/0022487118791992
Nichols, S. L., Schutz, P. A., Rodgers, K., & Bilica, K. (2017). Early career teachers’ emotion and emerging teacher identities. 23(4), 406-421. doi: https://doi.org/10.1080/13540602.2016.1211099 DOI: https://doi.org/10.1080/13540602.2016.1211099
Nolan, A. (2017). Effective mentoring for the next generation of early childhood teachers in Victoria, Australia. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 25(3), 272-290. doi: https://doi.org/10.1080/13611267.2017.1364800 DOI: https://doi.org/10.1080/13611267.2017.1364800
Portelance, L., & Gervais, C. (2009). Analysis of the dynamics of the sharing knowledge between cooperating teacher and teacher-in-training: The partners’ respective roles. US-China Education Review, 6(6), 71-80.
Pulvermacher, Y., & Lefstein, A. (2016). Narrative representations of practice: What and how can student teachers learn from them? Teaching and Teacher Education, 55, 255-266. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2016.01.013 DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.01.013
Tonkin, K., Silver, H., Pimentel, J., Chomat, A., Sarmiento, I., Belaid, L., . . . Andersson, N. (2021). How beneficiaries see complex health interventions: a practice review of the Most Significant Change in ten countries. Archives of Public Health, 79(18), 1-8. doi: https://doi.org/10.1186/s13690-021-00536-0 DOI: https://doi.org/10.1186/s13690-021-00536-0
Τσάφος, Β. (2021). Αφηγήσεις και Βιογραφίες. Οι "φωνές" των εκπαιδευτικών μέσα από τις ιστορίες ζωής τους - Το αναλυτικό πρόγραμμα ως αυτοβιογραφικό κείμενο. Αθήνα: Gutenberg.
Tsafos, V. (2014). The Reflective Perspective of Narrative in Educational Action Research. Στο F. Rauch, A. Schuster, T. Stern, M. Pribila, & A. Townsend (Επιμ.), Promoting Change through Action Research (σσ. 135-145). Rotterdam: SensePublishers. doi: https://doi.org/10.1007/978-94-6209-803-9_12 DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-6209-803-9_12
Tsybulsky, D., & Muchnik-Rozanov, Y. (2019). The development of student-teachers' professional identity while team-teaching science classes using a project-based learning approach: A multi-level analysis. Teaching and Teacher Education, 79, 48-59. doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.12.006 DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.12.006
Van Velzen, C., Volman, M., Brekelmans, M., & White, S. (2012). Guided work-based learning: Sharing practical teaching knowledge with student teachers. Teaching and Teacher Education, 28(2), 229-239. doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2011.09.011 DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2011.09.011
Waber, J., Hagenauer, G., & de Zordo, L. (2020). Student teachers’ perceptions of trust during the team practicum. European Journal of Teacher Education, 45(2), 213-229. doi: https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1803269 DOI: https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1803269
Walkington, J. (2005). Becoming a teacher: encouraging development of teacher identity through reflective practice. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 33(1), 53-64. doi: https://doi.org/10.1080/1359866052000341124 DOI: https://doi.org/10.1080/1359866052000341124
White, S., & Forgasz, R. (2016). The Practicum: The Place of Experience? Στο J. Loughran, & M. Hamilton (Επιμ.), International Handbook of Teacher Education (σσ. 231-266). Singapore: Springer. doi: https://doi.org/10.1007/978-981-10-0366-0_6 DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-10-0366-0_6
Wilder, L., & Walpole, M. (2008). Measuring social impacts in conservation: experience of using the Most Significant Change method. Oryx, 42(4), 529-538. doi: https://doi.org/10.1017/S0030605307000671 DOI: https://doi.org/10.1017/S0030605307000671
Φρυδάκη, Ε. (2009). Η Διδασκαλία στην Τομή της Νεωτερικής και της Μετανεωτερικής Σκέψης. Αθήνα: Κριτική.
Yee Mok, S., & Staub, F. C. (2021). Does coaching, mentoring, and supervision matter for pre-service teachers’ planning skills and clarity of instruction? A meta-analysis of (quasi-)experimental studies. Teaching and Teacher Education, 107, 103484. doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103484 DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103484
Zhu, J., & Zhu, G. (2018). Understanding student teachers' professional identity transformation through metaphor: An international perspective. Journal of Education for Teaching, 44(4), 500-504. doi: https://doi.org/10.1080/02607476.2018.1450819 DOI: https://doi.org/10.1080/02607476.2018.1450819
Η χρήση αφηγήσεων στην αξιολόγηση αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης YE - MSC.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο