Συνεδρίαση 5η: 18 Νοεμβρίου 1932

Πρακτικά uoadl:56627 312 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 5η: 18 Νοεμβρίου 1932
Χρονική κάλυψη:
19321118
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Οικονομικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Χρήστος Φουσιάνης, διδακτορία
Δημήτριος Αιγινήτης, όριο ηλικίας
Εργαστήρια, πιστώσεις
Μιχαήλ Στεφανίδης, προαγωγή
Νίκων Κυβέλλου
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, επιμελητής
Επετηρίδες
Ξένα διπλώματα, αναγνώριση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3