Συνεδρίαση: 22 Οκτωβρίου 1852

Πρακτικά uoadl:901 765 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 22 Οκτωβρίου 1852
Χρονική κάλυψη:
18521022
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Κήποι Πανεπιστημίου
Βερνάρδος, χειρόγραφο
Οικογένεια Ιωνιδών, βιβλιοθήκη
Αμβρόσιος Ράλλης, βιβλιοθήκη
Μόνιμη διεύθυνση:

1