Ταμείον Ανθολογίας περιέχον τά τε χερουβικά και κοινωνικά απάσης της ενιαυσίου ακολουθίας μετά τινων μαθημάτων και δέκα καλοφωνικών ειρμών εν τω τέλει, τα μέν επιδιορθωθέντα, τα δέ μελοποιηθέντα και τονισθέντα παρά Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου της του Χριστού Μ. Εκκλησίας

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168168 1181 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ταμείον Ανθολογίας περιέχον τά τε χερουβικά και κοινωνικά απάσης της ενιαυσίου ακολουθίας μετά τινων μαθημάτων και δέκα καλοφωνικών ειρμών εν τω τέλει, τα μέν επιδιορθωθέντα, τα δέ μελοποιηθέντα και τονισθέντα παρά Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου της του Χριστού Μ. Εκκλησίας
Υπότιτλος:
Κατά παράδοσιν δέ αυτού απαραλλάκτως εξηγηθέντα κατά την νέαν της μουσικής μέθοδον παρά του α΄ δομεστίκου Στεφάνου, νύν το πρώτον εκδοθέντα εις τύπους. Τόμος δεύτερος, εν Κωνσταντινουπόλει, εκ της του Γένους πατριαρχικής τυπογραφίας 1846
Μελουργός:
Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης, Πέτρος Πελοποννησίος, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Ιωάννης Κλαδάς, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Γεώργιος Κρής, Ιωάννης Κουκουζέλης, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Πέτρος Μπερεκέτης
Αιώνας:
ΙΘ΄
Έτος:
1846
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
21,8 x 15,5
Αριθμός φύλλων:
σσ. 294
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση μέτρια. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με οθωμανική μαρμαρόκολλα. Στη ράχη δερμάτινη επικάλυψη, επί της οποίας λεπτές χρυσότυπες διακοσμήσεις και η αναγραφή ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 2. Εσωτερικώς, επικολλημένα φύλλα χάρτου.
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ26 / 76

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162