'Εκφραση του πεπτιδίου επέκτασης (Ε-peptide) του IGF-1 στην κυτταρική σειρά SK-UT-1 και σε ιστούς ανθρώπου και τρωκτικών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305552 1923 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-04-18
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Βασιλάκος Γεώργιος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αν. Καθ. Ε. Κοτσιφάκη
Πρωτότυπος Τίτλος:
'Εκφραση του πεπτιδίου επέκτασης (Ε-peptide) του IGF-1 στην κυτταρική σειρά SK-UT-1 και σε ιστούς ανθρώπου και τρωκτικών
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Ο ινσουλινομιμητικός αυξητικός παράγοντας-1 (IGF-1: Insulin-like growth
factor-1) έχει ενδοκρινείς και αυτοκρινείς/παρακρινείς δράσεις που ρυθμίζει την
προ και μεταγεννητική ανάπτυξη σε πολλούς τύπους κυττάρων και ιστών τόσο στον
άνθρωπο όσο και σε τρωκτικά. Το γονίδιο του (igf-1), περιέχει έξι εξώνια και
δίνει γένεση σε πολλαπλά, ετερογενή μετάγραφα (mRNA) μέσω ενός συνδυασμού: α)
εναλλακτικής χρήσης υποκινητών, β) εναλλακτικού ματίσματος και γ) διαφορετικών
σημάτων πολυαδενυλίωσης. Αυτά τα πολλαπλά μετάγραφα του IGF-1 κωδικοποιούν
διαφορετικές ισομορφές του πρόδρομου πεπτιδίου του, οι οποίες, επίσης,
υφίστανται μετά-μεταφραστική τροποποίηση. Εν συντομία, κωδικοποιούνται; το
ώριμο πεπτίδιο του IGF-1 και μια καρβοξυτελική επέκταση που ονομάζεται
E-πεπτίδιο. Στους ανθρώπους παράγονται, υποθετικά, 3 Ε-πεπτίδια (Ea, Eb και
Ec), ενώ στα τρωκτικά 2 (Ea και Eb). Ως εκ τούτου, οι στόχοι της παρούσας
διατριβής ήταν η ανίχνευση των πεπτιδίων Ec και Eb και η διερεύνηση της
βιολογικής τους δράση σε in vitro μοντέλα. Εντοπίστηκε μέσω ανοσοανίχνευσης με
πολυκλωνικό anti-IGF-1Ec αντίσωμα, η ενδογενώς παραγόμενη ισομορφή και
ανιχνεύτηκε το πεπτίδιο της σε μια σειρά από ιστούς. Επιπλέον επαληθεύτηκε ότι
το πεπτίδιο αυτό μπορεί να προέλθει από πρωτεϊνόλυση του πρόδρομου πεπτιδίου
του, μέσω της δράσης του ενζύμου φουρίνης. Για να εξεταστεί η βιοδραστικότητα
του πεπτιδίου, χρησιμοποιήθηκε συνθετικό πεπτίδιο που αντιστοιχεί στην
αμινοξική ακολουθία του Eb των τρωκτικών και πεπτίδιο με τυχαία ακολουθία
αμινοξέων. Επιπρόσθετα μέσω μιας in vitro δοκιμής δέσμευσης προσδέτη από τον
υποδοχέα του IGF-1R διερευνήθηκε αν το συνθετικό πεπτίδιο Eb μπορεί να
προσδεθεί στον υποδοχέα. Τέλος, περιγράφετε ένα κυτταρικό μοντέλο (SK-UT-1) το
οποίο, δεν εκφράζει, IGF-1 και IGF-1R, και το οποίο θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί για τη διαλεύκανση του βιολογικού ρόλου των πεπτιδίων.
Λέξεις-κλειδιά:
IGF-1, Πεπτιδιο- Ε, Ec/Eb, SK-UT-1, εναλλακτικό μάτισμα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αριθμός σελίδων:
85
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.