Αθηρωματική νόσος του καρωτιδικού διχασμού και περιοδοντική νόσος

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305587 1435 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Χειρουργικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-08-22
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Κωτσικόρης Ιωάννης
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Καθηγητής Χρήστος Λιάπης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αθηρωματική νόσος του καρωτιδικού διχασμού και περιοδοντική νόσος
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός:
Σκοπός της παρούσης ερευνητικής εργασίας ήταν η μελέτη της σχέσης μεταξύ
αθηρωματικής νόσου του καρωτιδικού διχασμού και της περιοδοντικής νόσου.
Ειδικότερα διερευνήθηκε κατά πόσο η περιοδοντική νόσος σχετίζεται με την
αστάθεια των αθηρωματικών πλακών, όπως υποδεικνύεται από το υπερηχογράφημα και
τα παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά των ευάλωτων καρωτιδικών πλακών και πιο
συγκεκριμένα με τους δείκτες CD68 και τα aSMA.
Υλικό Και Μέθοδος
Στο πρωτόκολλο της παρούσας εργασίας έλαβαν μέρος 70 ασθενείς που παρουσίαζαν
ασυμπτωματική και συμπτωματική στένωση του καρωτιδικού διχασμού  70%. Σε όλους
τους ασθενείς έγινε υπερηχογραφικός έλεγχος, περιοδοντολογική εξέταση - μέτρηση
βάθους θυλάκου (PPD), μέτρηση απώλειας πρόσφυσης (CAL), μέτρηση της αιμορραγίας
κατά την ανίχνευση (BOP), μέτρηση δείκτη έκτασης φλεγμονής γύρω από τα δόντια
(PISA - periodontal inflamed surface area) και προσδιορισμός των ασθενών με
περιοδοντίτιδα (4 θύλακες με βάθος θυλάκου 4 και απώλεια πρόσφυσης 3 και
τέλος έγινε ανοσοϊστοχημική εξέταση για τον προσδιορισμό των μικροφάγων και των
λείων μυϊκών κυττάρων. Εν συνεχεία έγινε συσχέτιση του GSM της καρωτιδικής
πλάκας και των δεικτών CD68 και αSMA της καρωτιδικής πλάκας με τους δείκτες
περιοδοντίτιδας.
Αποτέλεσμα
Η αστάθεια της πλάκας, όπως διαγνώσθηκε με βάση το GSM, το δείκτη CD-68 και το
δείκτη α-SMA, σχετίζεται με μεγαλύτερες τιμές βάθος θυλάκου - PD, απώλεια
πρόσφυσης - CAL, αιμορραγίας κατά την ανίχνευση - BoP, δείκτη έκτασης φλεγμονής
γύρω από τα δόντια - PISA και με την παρουσία περιοδοντίτιδας (PERIO1).
Συμπέρασμα.
Η περιοδοντίτιδα συσχετίζεται με την ευάλωτη καρωτιδική πλάκα και θα μπορούσαμε
να την δούμε ως έναν ανεξάρτητο παράγοντα για την συμπτωματική καρωτιδική νόσο.
Λέξεις-κλειδιά:
Αθηρωματική νόσος , Περιοδοντική νόσος, Καρωτιδική πλάκα, CD-68, a-SMA
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
200
Αριθμός σελίδων:
92