Αιτιολογική διερεύνηση ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού σε παιδιά με τη χρήση μικροσυστοιχιών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305594 303 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-12-16
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Κουνή Σοφία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Καθηγήτρια Παιδιατρικής κ Θεοδωρίδου Παπαγρηγορίου Μαρία
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αιτιολογική διερεύνηση ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού σε παιδιά με τη χρήση μικροσυστοιχιών
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ε
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο ρόλος των αναπνευστικών ιών και των υποτύπων που έχουν ανακαλυφθεί
τα τελευταία χρόνια ως εκλυτικό αίτιο λοιμώξεων αναπνευστικού δεν είναι επαρκώς
μελετημένος. Λίγα δεδομένα υπάρχουν για την κλινική σημασία της παρουσίας
συνλοιμώξεων στη διάγνωση της λοίμωξης αναπνευστικού σε παιδιά.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να μελετηθούν οι ιογενείς παράγοντες
που εμπλέκονται σε λοιμώξεις του αναπνευστικού σε παιδιά.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Κατά την περίοδο 1/6/2010 έως 30/4/2012 ελήφθη ρινοφαρυγγικό έκπλυμα
από 685 παιδιά (1 μηνός – 14 ετών) που προσήλθαν στα ΕΙ ή νοσηλεύτηκαν με
κλινική εικόνα βρογχιολίτιδας ή άσθματος. Διερεύνηση της λοίμωξης έγινε για 17
ιούς, Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus Type 229, Echo virus, Influenza A,B,C,
Parainfluenza 1,2,3,4 (Α,Β), Human metapneumovirus A,B, Rhinovirus, RSV A,Β με
την χρήση της μεθόδου μικροσυστοιχιών (microarrays).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από το σύνολο των 685 παιδιών που εξετάσθηκαν 386 (56%) παιδιά
νοσηλεύτηκαν και 299 (44%) εξετάσθηκαν στα εξωτερικά ιατρεία. 186 παιδιά
έπασχαν από πνευμονία (27.2%), 136 βρογχιολίτιδα (19.9%), 95 από βρογχίτιδα
(13.9%) και 268 λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού (39.2%) Ιός απομονώθηκε σε 452
παιδιά (66.0%) και οι συνλοιμώξεις απομονώθηκαν σε ποσοστό 28.3%. Υψηλότερο
ποσοστό απομόνωσης ιού διαπιστώθηκε σε παιδιά με βρογχιολίτιδα (72.1%). Τα
συχνότερα αίτια λοίμωξης αναπνευστικού στο συνολικό πληθυσμό της μελέτης ήταν ο
RSVA (25.8%) RSVB (23.5%) και PIV (17.7%). Οι συχνότερες συνλοιμώξεις ήταν
RSVA-RSVB (7.3%), RSV-INFL (3.4%), PIV3-Rhinovirus (1.8%), RSVB, Rhinovirus
(1.3%) και RSVΑ, Rhinovirus (1.0%)H παρουσία συνλοίμωξης βρέθηκε ότι αυξάνει
την ανάγκη για νοσηλεία ((OR=1.46; 95% CI: 1.02-2.18).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συνλοιμώξεις από αναπνευστικούς ιούς είναι υπεύθυνες σε σημαντικό
ποσοστό για την εκδήλωση λοιμώξεων του αναπνευστικού και φαίνεται να αυξάνουν
τον κίνδυνο για νοσηλεία. Η έγκαιρη διάγνωση και τεκμηρίωση αυτών των ιώσεων
συμβάλλει τόσο στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της νόσου όσο και στην πιο
ορθoλογική χρήση των αντιβιοτικών.
Λέξεις-κλειδιά:
Αναπνευστικοί ιοί, Συνλοίμωξη, Επιδημιολογία, Λοίμωξη, Μικροσυστοιχίες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
219
Αριθμός σελίδων:
169

document.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.