Αλδοστερονισμός και βλάβη στα όργανα-στόχους σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπέρταση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305600 222 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Παθολογίας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-14
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Τζάμου Βασιλική
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Γρηγόριος Π Βυσσούλης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αλδοστερονισμός και βλάβη στα όργανα-στόχους σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπέρταση
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η σημασία της αλδοστερόνης ως κύρια ορμόνη του συστήματος ρενίνης
αγγειοτασίνης αλδοστερόνης στην ιδιοπαθή υπέρταση αποκτά σήμερα ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η επίδραση του
υποκλινικού υπεραλδοστερονισμού στα όργανα στόχος σε ασθενείς με πρωτοπαθή,
ανεπίπλεκτη αρτηριακή υπέρταση.
Υλικό και Μέθοδοι: Στη μελέτη περιελήφθησαν 1.310 υπερτασικοί ασθενείς. Οι
ασθενείς αξιολογήθηκαν με το ιατρικό ιστορικό, με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις
της αρτηριακής πίεση γραφείου και 24-ωρης καταγραφής, τη φυσική εξέταση και τον
πλήρη εργαστηριακό έλεγχο συμπεριλαμβανομένων αλδοστερόνης σε 24-h συλλογή
ούρων(αλδο24), της αλδοστερόνης του ορού (αλδο) και της δραστηριότητας ρενίνης
πλάσματος (ΔΡΠ), μετρούμενα σε πρωινά δείγματα. Ασθενείς με υποψία πρωτοπαθούς
ή δευτεροπαθούς υπεραλδοστερονισμού αποκλείστηκαν από τη μελέτη. Όλοι οι
ασθενείς υπεβλήθηκαν σε πλήρη κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, όπου επιβεβαίωσε
την παρουσία της πρωτοπαθούς υπέρτασης.
Οι ασθενείς χωρίστηκαν σύμφωνα με την ΔΡΠ (υψηλό ΔΡΠ > 1ngml-1h-1, χαμηλό ΔΡΠ
<1ngml-1h-1) και τα αλδο24 επίπεδα (υψηλή αλδο24> 12 αλλά <24 μg ανά 24 ώρες,
χαμηλό αλδο24 <12 μg ανά 24 ώρες) σε τέσσερις ομάδες καθώς και σύμφωνα με τα
ΔΡΠ τεταρτημόρια, τα αλδο24 τεταρτημόρια, τα aldo τεταρτημόρια και τα
τεταρτημόρια του κλάσματος της αλδο προς την ΔΡΠ (ARR).
Σε κάθε ασθενή έγινε καταγραφή της αρτηριακής πίεσης 24ώρου για να επιβεβαιωθεί
η νόσος, και στη συνέχεια οι ασθενείς ομαδοποιήθηκαν σε extreme dippers,
dippers, non dippers και reverse dippers. Ακολούθως, έγινε μέτρηση της
ταχύτητας του σφυγμικού κύματος και των ανακλώμενων κυμάτων, με σκοπό την
εκτίμηση της αρτηριακής σκληρίας, ηχοκαρδιογραφικός έλεγχος για την αξιολόγηση
δομής και λειτουργίας της αριστερής κοιλίας, συλλογή ούρων 24ώρου για τον
προσδιορισμό αλδοστερόνης (αλδο 24), κρεατινίνης, μικρολευκωματίνης καθώς και
της α1 μικροσφαιρίνης. Επίσης, έγινε πλήρης εργαστηριακός έλεγχος για
αξιολόγηση της νεφρικής λειτουργίας και την διερεύνηση του μεταβολισμού της
γλυκόζη.
Αποτελέσματα: Στην παρούσα διατριβή οι δείκτες που συνδέονται με την βλάβη στα
όργανα στόχους σχετίζονται θετικά με την αύξηση των επιπέδων της αλδοστερόνης
μετά την διόρθωση για συγχυτικούς παράγοντες.
Λέξεις-κλειδιά:
Αλδοστερονισμός , Βλάβη στα όργανα στόχους , Πρωτοπαθής υπέρταση , Σύστημα ρενίνης-αγγειτασίνης-αλδοστερόνης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
181
Αριθμός σελίδων:
136

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.