Αλληλεπίδραση μεταξύ φυσικής και ειδικής ανοσίας στο επίπεδο των Toll-like και TCR υποδοχέων, σε λοιμώξεις από παράσιτα του γένους Leishmania.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305607 270 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-01-27
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Κουτσώνη Όλγα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Καθηγητής Αθανάσιος Τσακρής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αλληλεπίδραση μεταξύ φυσικής και ειδικής ανοσίας στο επίπεδο των Toll-like και TCR υποδοχέων, σε λοιμώξεις από παράσιτα του γένους Leishmania.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην παρούσα μελέτη, διερευνήθηκε η αντιλεϊσμανιακή δράση της LeIF του
στελέχους L. infantum (LieIF) και αποδείχθηκε η προστατευτική ή/και
ανοσοθεραπευτική δράση της, σε in vitro σύστημα L. donovani - μολυσμένων
μακροφάγων. Προσδιορίστηκαν οι δραστικοί μηχανισμοί που επιστρατεύουν τα
μακροφάγα και επιβεβαιώθηκε πως η λεϊσμανιοκτόνος δράση της LieIF,
διαμεσολαβείται από την παραγωγή των NO και ROS. Η προστατευτική της δράση
συσχετίστηκε με την ενεργοποίηση ενός TNF-α εξαρτώμενου μονοπατιού και με την
παραγωγή της IL-12. Η ανοσοθεραπευτική της δράση, αποδείχθηκε πως δεν
ρυθμίζεται από μηχανισμούς που περιλαμβάνουν τον TNF-α.
Επιπλέον, μελετήθηκαν οι ανοσοτροποποιητικές ιδιότητές της, σε in vitro σύστημα
δενδριτικών κυττάρων (ΔΚ). Πραγματοποιήθηκε επίσης, in silico ανάλυση της
πρωτεΐνης. Οι ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες συνθετικών πεπτιδίων και
μεγαλύτερων αλληλοεπικαλυπτόμενων ανασυνδυασμένων τμημάτων της LieIF,
ελέγχθηκαν σε in vitro συστήματα μακροφάγων και ΔΚ. Τα αποτελέσματα έδειξαν την
ύπαρξη πολυεπιτοπικών τμημάτων με ισχυρές ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες.
Ακολούθησε αξιολόγηση της in vivo δράσης της LieIF σε πειραματικά μοντέλα
ευαίσθητων έναντι της λεϊσμανίασης, ποντικών. Μελετήθηκε η δράση της LieIF ως
ανοσοενισχυτικό και αναπτύχθηκαν πειραματικά πρωτόκολλα ανοσοθεραπείας και
πρωτόκολλα προστατευτικού εμβολιασμού.
Η LieIF επέδειξε δραστικότητα ανοσοενισχυτικού καθώς και ισχυρές
ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες σε in vitro και in vivo συστήματα, που
αποδείχθηκαν ικανές να προσανατολίσουν την πόλωση μιας Th1–διαμεσολαβούμενης
προστατευτικής ανοσολογικής απόκρισης.
Λέξεις-κλειδιά:
Έμφυτη ανόσια, Επίκτητη ανοσία, Ευκαρυωτικός παράγοντας έναρξης, Λοιμώξεων, Παράσιτα γένους Leishmania
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
276
Αριθμός σελίδων:
237