Αλληλεπίδραση της θρησκευτικότητας με παραμέτρους ψυχικής υγείας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305609 304 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-04-03
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Κιούλος Κανέλλος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Μπεργιαννάκη Ιωάννα - Δέσποινα
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αλληλεπίδραση της θρησκευτικότητας με παραμέτρους ψυχικής υγείας
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
The interplay between religiosity and mental health parameters
Περίληψη:
ΣΚΟΠΟΣ: Αφενός η διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα στις διαστάσεις της
θρησκευτικότητας, στα ψυχολογικά χαρακτηριστικά και στην ποιότητα ζωής και
αφετέρου η ανάδειξη του διαμεσολαβητικού ρόλου δυσλειτουργικών νοητικών
κατασκευών (προ-εννοιοποιήσεων) μεταξύ του θρησκευτικού συναισθήματος και της
ευεπιφορότητος προς ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Σε 202 φοιτητές
χορηγήθηκαν ψυχομετρικά εργαλεία προσωπικότητας, γενικής ψυχοπαθολογίας,
άγχους, δυσλειτουργικών προ-εννοιοποιήσεων, γενικής υγείας, ποιότητας ζωής και
θρησκευτικότητας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η υψηλή θρησκευτικότητα συσχετίζεται με
λιγότερο άγχος, ψυχοπαθολογία, νοσηρότητα και καλύτερη ποιότητα ζωής. Η έλλειψη
συγχωρητικότητας αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα ψυχοπαθολογίας, ενώ μαζί με την
έλλειψη ημερήσιων πνευματικών εμπειριών και τη χαμηλή συνολική θρησκευτική
αυτοαξιολόγηση αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες πρόσφατης νοσηρότητας και
κακής ποιότητας ζωής. Οι αρνητικοί τρόποι θρησκευτικής αντιμετώπισης
συσχετίστηκαν με περισσότερη δυσφορία σε όλους τους τομείς της ψυχοπαθολογίας.
Οι περισσότερες διαστάσεις της θρησκευτικότητας (ιδιαίτερα η συγχωρητικότητα
και οι θετικοί τρόποι αντιμετώπισης) συσχετίζονται με χαμηλά επίπεδα προ-
εννοιοποιήσεων, ενώ οι αρνητικοί τρόποι αντιμετώπισης με υψηλά. Δυσλειτουργικές
προ-εννοιοποιήσεις ταυτότητας αποτελούν βασικό προβλεπτικό παράγοντα
ψυχοπαθολογίας, ενώ οι δυσλειτουργικές προ-εννοιοποιήσεις γενικά αποτελούν
βασικό προβλεπτικό παράγοντα άγχους και κακής ποιότητας ζωής. Η συγχωρητικότητα
και οι θετικοί τρόποι αντιμετώπισης ενδέχεται να μεταφέρουν την ευεργετική
επίδραση της θρησκευτικότητας επί της ψυχικής υγείας μέσω της ευόδωσης μετα-
εννοιοποιήσεων, ενώ οι αρνητικοί τρόποι μάλλον ευνοούν την παρουσία
δυσλειτουργικών προ-εννοιοποιήσεων και ανωριμότητας.
Λέξεις-κλειδιά:
Θρησκευτικότητα, Προεννοιοποιήσεις, Ψυχική υγεία, Ψυχοπαθολογία, Συγχωρητικότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
492
Αριθμός σελίδων:
335

document.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.