Αλληλεπίδραση της συγκαλλιέργειας καρκινικών ηπατοκυττάρων με ομόλογα περιφερικά λεμφοκύτταρα in vitro

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305611 283 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Χειρουργικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-03
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Δούμπα Πολυξένη
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ιωάννης Μπράμης, Ιωάννης Κοσκίνας (επιβλέπων), Μανούσος Κωνσταντουλάκης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αλληλεπίδραση της συγκαλλιέργειας καρκινικών ηπατοκυττάρων με ομόλογα περιφερικά λεμφοκύτταρα in vitro
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Co-culture or tumour hepatocytes with homologous peripheral lymphocytes in vitro and study of their interaction
Περίληψη:
Σκοπός/Εισαγωγή.Πολλές μελέτες έχουν προτείνει ότι η ανοσιακή απόκριση παίζει
σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία καθώς και στην εξέλιξη του
ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ), αλλά υπάρχει έλλειψη κατάλληλων πειραματικών
μοντέλων βασισμένων στα ανθρώπινα ηπατοκύτταρα έτσι ώστε να μελετηθούν με
επιτυχία οι υποκείμενοι μηχανισμοί. Επομένως, ο στόχος μας ήταν να
δημιουργήσουμε (α) ένα λειτουργικό σύστημα καλλιέργειας πρωτοταγών ανθρώπινων
ηπατοκυττάρων από ασθενείς με ΗΚΚ και (β) ένα σύστημα συγκαλλιέργειας
ανθρώπινων καρκινικών και μη-καρκινικών ηπατοκυττάρων με αυτόλογα μονοπύρηνα
κύτταρα του περιφερικού αίματος με σκοπό να μελετήσουμε τις in vitro κυτταρικές
αλληλεπιδράσεις τους.
Μεθοδολογία.Καρκινικά (όγκος) και μη-καρκινικά (πέριξ του όγκου) ηπατοκύτταρα
απομονώθηκαν από ιστοτεμάχια ήπατος τα οποία προέρχονταν από 11 ασθενείς με ΗΚΚ
που υποβλήθηκαν σε μερική ηπατεκτομή, με υποκείμενη νόσο, ένω η λήψη του
αυτόλογου περιφερικού αίματος πραγματοποιήθηκε πριν την ηπατεκτομή. Επίσης,
πραγματοποιήθηκε λήψη 4 βιοψιών και αυτόλογου περιφερικού αίματος, από ασθενείς
χωρίς ηπατική νόσο, οι οποίοι χειρουργήθηκαν για καλοήθεις όγκους του ήπατος
(φυσιολογικά, υγειή ηπατοκύτταρα). Τα ηπατοκύτταρα είτε καλλιεργήθηκαν μόνα
τους (μονοκαλλιέργεια/ομάδα ελέγχου), είτε συγκαλλιεργήθηκαν με τα περιφερικά
μονοπύρηνα κύτταρα. Η έκφραση των MHC τάξης II μορίων, της απόπτωσης, της
νέκρωσης και της βιωσιμότητας (7-AAD/7-αντινομυκίνη-D) (ηπατοκύτταρα και
περιφερικά μονοπύρηνα) πραγματοποιήθηκαν με κυτταρομετρία ροής μετά την
απομόνωση, πριν τη συγκαλλιέργεια και 24, 48 και 72 ώρες μετά τη συγκαλλιέργεια
και στις μονοκαλλιέργειες.
Αποτελέσματα.Τα καρκινικά και μη-καρκινικά ηπατοκύτταρα παρουσίασαν αυξημένη
έκφραση των MHC τάξης II μορίων στις 48 και 72 ώρες συγκαλλιέργειας με τα
περιφερικά μονοπύρηνα κύτταρα συγκριτικά με τις μονοκαλλιέργειες. Στις 72 ώρες
τα καρκινικά ηπατοκύτταρα που έκφραζαν MHC-II είχαν αυξημένη βιωσιμότητα. Τα
περιφερικά μονοπύρηνα κύτταρα παρουσίασαν αυξημένη έκφραση MHC-II
(ενεργοποίηση) στη συγκαλλιέργεια με τα καρκινικά ηπατοκύτταρα σε σχέση με τις
αντίστοιχες μη-καρκινικές συγκαλλιέργειες σε όλες τις χρονικές στιγμές. Τα
CD8+ Τ κύτταρα είχαν σημαντικά αυξημένη απόπτωση και νέκρωση στις 48 ώρες
συγκαλλιέργειας με τα καρκινικά ηπατοκύτταρα σε σύγκριση με τις
μονοκαλλιέργειες. Ενδιαφέρον είχε ότι η έκφραση των MHC-II τόσο στα καρκινικά
όσο και στα μη-καρκινικά ηπατοκύτταρα είχε θετική συσχέτιση με τα αντίστοιχα
ενεργοποιημένα CD8+MHC-II+ Τ λεμφοκύτταρα.
Συμπεράσματα.Δημιουργήσαμε, για πρώτη φορά, ένα in vitro μοντέλο
συγκαλλιέργειας μεταξύ των αυτόλογων περιφερικών μονοπύρηνων κυττάρων και των
πρωτοταγών καρκινικών και μη-καρκινικών ηπατοκυττάρων. Η άμεση αλληλεπίδραση
τους οδηγεί σε αύξηση της αντιγονοπαρουσιαστικής ικανότητας των καρκινικών
ηπατοκυττάρων με ταυτόχρονη απόπτωση των ενεργοποιημένων CD8+ Τ κυττάρων.
Παρόλο που υπάρχει μερικώς δραστική ανοσιακή απάντηση κατά των καρκινικών
ηπατοκυττάρων, αυτά καταφέρνουν να διαφύγουν της ανοσιακής επίθεσης.
Λέξεις-κλειδιά:
Συγκαλλιέργεια Καρκινικά Ηπατοκύτταρα-Περιφερικά Μονοπύρηνα Κύτταρα, Συγκαλλιέργεια μη-Καρκινικά Ηπατοκύτταρα Περιφερικά Μονοπύρηνα Κύτταρα, Ενεργοποίηση CD8+ T λεμφοκυττάρων, Απόπτωση, Έκφραση MHC τάξης II Μορίων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
201
Αριθμός σελίδων:
128

document.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.