Αναζήτηση ειδικών αυτοαντισωμάτων στη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα με την τεχνική της ανοσοαποτύπωσης (νέες τεχνικές)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305617 271 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Παθολογίας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-27
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Τσιρογιάννη Αλεξάνδρα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ομότιμος Καθηγητής κ. Σφηκάκης Παύλος, Ομότιμος Καθηγητής κ. Μαυρικάκης Μύρων, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Οικονομίδου Ιωάννα
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναζήτηση ειδικών αυτοαντισωμάτων στη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα με την τεχνική της ανοσοαποτύπωσης (νέες τεχνικές)
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Detection of specific autoantibodies in Rheumatoid Arthritis using immunoblotting technique (new techniques)
Περίληψη:
Η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα (ΡΑ), η πιο κοινή φλεγμονώδης αυτοάνοση διαταραχή,
χαρακτηρίζεται από προσβολή των μικρών αρθρώσεων που οδηγεί συνήθως σε
προοδευτική καταστροφή των αρθρώσεων, ως αποτέλεσμα της χρόνιας υμενίτιδας.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση ορολογικών
και ανοσολογικών παραμέτρων σε Έλληνες ασθενείς με ΡΑ και η εκτίμηση του ρόλου
τους στη διάγνωση και στην πρόγνωση της εξέλιξης της νόσου.
Υλικό-Μέθοδοι: Η μελέτη συμπεριλαμβάνει δείγματα ορών από 426 ασθενείς, εκ των
οποίων οι 278 με διάγνωση ΡΑ (Ομάδα Α) και οι 148 με διάγνωση άλλου αυτοάνοσου
ή φλεγμονώδους νοσήματος (Ομάδα Β). Επιπλέον, δείγματα ορών από 32 υγιή άτομα
αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Οι εργαστηριακοί παράμετροι που αναζητήθηκαν
αφορούσαν τα επίπεδα του Ρευματοειδούς Παράγοντα (ΡΠ), της C-αντιδρώσας
πρωτεΐνης (CRP) και των C3, C4 παραγόντων του συμπληρώματος, με νεφελομετρία,
ενώ προσδιορίστηκαν οι τίτλοι των αντιπυρηνικών (ΑΝΑ) και των έναντι διπλής
έλικας DNA αντισωμάτων (αντι-dsDNA) με έμμεσο ανοσοφθορισμό, τα επίπεδα των
αντι-dsDNA με ραδιανοσολογική μέθοδο-RIA, τα αντισώματα έναντι εκχυλιζόμενων
αντιγόνων του πυρήνα (αντι-ΕΝΑ) με ELISA και ανοσοαποτύπωση, ενώ τα αντι-RΑ33,
αντι-CCP2, αντι-CCP3.1 και αντι-MCV αντισώματα καθώς και τα επίπεδα των τάξεων
IgG, IgA και IgM του ΡΠ, με ELISA.
Αποτελέσματα: α) η παρουσία θετικών ANA και αντι-RA33 αντισωμάτων καθώς και
παθολογικών τιμών CRP δεν φαίνεται να διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ασθενών των
2 ομάδων, β) δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά στα ποσοστά των θετικών αντι-Ro
αντισωμάτων, όμως καταγράφηκε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό αντι-Ro52 στην
ομάδα Α συγκριτικά με την ομάδα Β (p=0.025), γ) τα ποσοστά των ασθενών με ΡΑ
που εμφάνισαν θετικά αντι-CCP2, αντι-CCP3.1, αντι-MCV και παθολογικές τιμές ΡΠ
ήταν σημαντικά υψηλότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά της ομάδας Β
(p<0,001), με τα αντι-CCP2 να εμφανίζουν την υψηλότερη ευαισθησία και την
υψηλότερη θετική προγνωστική αξία και τα αντι-MCV την υψηλότερη ειδικότητα, σε
σύγκριση με τους λοιπούς δείκτες, δ) τα αντι-CCP2, αντι-CCP3.1 και τα αντι-MCV
εμφανίζουν σημαντική προγνωστική ικανότητα για την εξέλιξη της «αδιευκρίνιστης
αρθρίτιδας» σε ΡΑ, 6 μήνες μετά τη διάγνωση, ε) καταγράφηκε θετική συσχέτιση
της μεταβολής του δείκτη δραστηριότητας της νόσου (DAS28) με τα επίπεδα των
αντι-MCV (r=0,69, p<0,001) και στ) ο βαθμός μεταβολής των επιπέδων όλων των
παραμέτρων δεν επηρεάζεται από το θεραπευτικό σχήμα που ακολουθούσαν οι
ασθενείς για χρονικό διάστημα 2 ετών.
Συμπέρασμα: Τα αντι-CCP2 και ο ΡΠ αποτελούν δείκτες για την πρόγνωση, τη
διάγνωση και την πρόβλεψη εξέλιξης της νόσου, ενώ τα αντι-MCV αναδεικνύονται ως
αξιόπιστη παράμετρος για την παρακολούθηση της ενεργότητας της νόσου.
Λέξεις-κλειδιά:
Ρευματοειδής Αρθρίτιδα , Αντι-CCP2 αντισώματα , Ρευματοειδής παράγοντας, Αντι- CCP3.1 αντισώματα, Αντι-MCV αντισώματα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
220
Αριθμός σελίδων:
151