Ανατομική μελέτη θέσεων συμπίεσης των νεύρων του άνω άκρου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305631 205 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-04-09
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Σταύρου Ιωάννης
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αν. Καθηγητής Ευάγ. Κοτσιομήτης, Αν. Καθηγητής Αλέξ. Παράσχος, Επικ. Καθηγήτρια Μαρία Πιάγκου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανατομική μελέτη θέσεων συμπίεσης των νεύρων του άνω άκρου
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Aπό το υλικό των εικοσιπέντε (25) ταριχευμένων πτωμάτων ανδρών και γυναικών που
χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση και άσκηση των φοιτητών τις Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών από το έτος 2004 έως το 2011, μελετήθηκαν κατ’ αρχάς
τα νεύρα, τα συμμετέχοντα στο σχηματισμό του βραχιονίου πλέγματος, καθώς και η
διαμόρφωση του βραχιονίου πλέ¬γματος και η διάταξη των πρωτευόντων στελεχών
στον τράχηλο.
Τα κύρια στοιχεία της έρευνας (θέσεις συμπίεσης) μελετήθηκαν σύμφωνα με τον
τίτλο, κυρίως δε οι θέσεις συμπίεσης των νεύρων και η ανεύρεση των θέσεων που
συμπιέζουν τα νεύρα του άνω άκρου για να γίνει η ανατομική μελέτη αυτών. Στην
έρευνα δεν ασχοληθήκαμε με τα αίτια πίεσης των νεύρων. Στα κλασικά ανατομικά
συγγράμματα στο σύνολο, η αναφερομένη ανατομική διαμόρφωση των νεύρων των
συμμετεχόντων στο σχηματισμό του βραχιονίου πλέ¬γματος στον άνθρωπο ευρέθησαν
όπως και από εμάς σε αναλογία 59%. Ανάλογα του αριθμού των νεύρων των
συμμετεχόντων στο σχηματισμό του πλέγματος επί του εξε¬τασθέν¬τος πτω¬ματικού
υλικού, βρίκαμε ότι το βραχιόνιο πλέγμα εμφανίζει πέντε ποικιλίες, εκ των
οποίων η συχνότερη είναι η εμφανιζόμενη με τη συμμετοχή του Α5 - Α6 - Α7 - Α8 -
(Θ1) (59%) και σπανιοτέρα η εμφανίζουσα τη συμμετοχή του (Α3) - (Α4) - Α5 - Α6
- Α7 - Α8 - (Θ1) (0,25%). Ο συνολικός αριθμός των νεύρων που συμμετέχουν στο
σχηματισμό του πλέγματος κυμαίνεται από 5 έως 7. Τις ποικιλίες δε του
βραχιονίου πλέγματος, τις κατατάξαμε σε δύο τύπους: το κεφαλικό (23,25%) και το
ουραίο (76,75%). Ο αριθμός των πρωτευόντων στελεχών του πλέγματος ποικίλλει από
2 έως 4 όπως φαίνεται παρακάτω το [(2:20%), (3:79%), 4:1%)].
Από τα πρωτεύοντα στελέχη του βραχιονίου πλέγματος σχηματίζονται τα
δευτερεύοντα στελέχη του βραχιονίου πλέγματος: το ραχιαίο, το πρόσθιο έσω και
το πρόσθιο έξω στέλεχος και άλλες ακόμα πολλές παραλλαγές αυτών.
Στη μελέτη που έγινε καταγράφτηκαν όλες οι ανατομικές θέσεις συμπίεσης των
νεύρων του άνω άκρου με σκοπό να διευκολύνεται στην καθ’ ημέρα ιατρική πράξη ο
κάθε ιατρός που ασχολείται με το επιστημονικό αντικείμενο αυτό.
Λέξεις-κλειδιά:
Βραχιόνιο πλέγμα, Ανω άκρο, Θέσεις συμπίεσης, Περιφερικά νεύρα, Σύνδρομα συμπίεσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
176
Αριθμός σελίδων:
315