Ο ρόλος του ενδογενούς συστήματος των κανναβινοειδών σε συμπεριφορικές και νευροβιολογικές παραμέτρους που σχετίζονται με τις γνωστικές λειτουργίες. Πειραματική μελέτη σε επίμυες.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1307693 390 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-22
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Γαλανόπουλος Ανδρέας
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ζ.Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη, Ομότιμη Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Γ. Παπαδόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρμακολογίας, Αικ. Αντωνίου Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρμακολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος του ενδογενούς συστήματος των κανναβινοειδών σε συμπεριφορικές και νευροβιολογικές παραμέτρους που σχετίζονται με τις γνωστικές λειτουργίες. Πειραματική μελέτη σε επίμυες.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
The role of the endocannabinoid system in behavioural and neurobiological aspects of cognition. An experimental study in rats.
Περίληψη:
Τα εξωγενώς χορηγούμενα κανναβινοειδή και το ενδογενές κανναβινοειδές σύστημα
εμπλέκονται σε αρκετές φυσιολογικές λειτουργίες και διαταραχές του ΚΝΣ. Ο
σκοπός της παρούσας εργασίας αφορούσε στη μελέτη συγκεκριμένων συμπεριφορικών
και νευροχημικών μεταβλητών μετά από τη χορήγηση κανναβινοειδών. Ειδικότερα,
μελετήθηκαν οι επιδράσεις των αγωνιστών των CB1 υποδοχέων των κανναβινοιεδών σε
λειτουργίες μνήμης και μάθησης και στο γλουταματεργικό σύστημα. Για το σκοπό
της μελέτης αυτής χρησιμοποιήθηκαν το WIN 55-212,2 και η Δ9-THC, το κύριο
ψυχοδραστικό συστατικό της κάνναβης.
Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι μικρές δόσεις του WIN 55,212-2, οι
οποίες δεν επηρεάζουν σημαντικά την κινητικότητα, προσβάλουν τη μη συνειρμική
μνήμη, τις διαφορετικές εκφάνσεις της αναγνωριστικής μνήμης και τη χωρική μνήμη.
Σχετικά με τη γλουταματεργική επίδραση, οι χαμηλές μη κατασταλτικές και
υψηλότερες κατασταλτικές δόσεις του WIN 55,212-2 και Δ9-THC μετέβαλαν την
ιστική συγκέντρωση του γλουταμικού, σε αρκετές εγκεφαλικές περιοχές. Ειδικότερα
η χορήγηση του WIN 55,212-2 προκάλεσε αύξηση των εξωκυττάριων συγκεντρώσεων του
γλουταμικού στον προμετωπιαίο φλοιό σε αντίθεση με την μείωση των επίπεδων σε
υποφλοιώδεις περιοχές.
Οι συγκεκριμένες ουσίες (Δ9-THC και WIN 55-212,2) μετά από οξεία συστηματική
χορήγηση προκάλεσαν σημαντικές μεταβολές στις συμπεριφορικές δοκιμασίες μνήμης
και μάθησης και επίσης ex vivo και in vivo μεταβολές στη γλουταματεργική
λειτουργία σε διαφορετικές εγκεφαλικές περιοχές που σχετίζονται με κινητικές
λειτουργίες, το κύκλωμα ανταμοιβής, τη νευροπλαστικότητα και τις γνωστικές
λειτουργίες.
Λέξεις-κλειδιά:
Κανναβινοειδή, Γνωστικές λειτουργίες, Γλουταμικό, Δοκιμασία αναγνώρισης αντικειμένου, Μικροδιαπίδυση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
408
Αριθμός σελίδων:
177