Επίδραση της ακτινοβολίας ιόντων σιδήρου στις δομικές και μαγνητικές ιδιότητες υμενίων σιδήρου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308890 398 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-05-23
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Παπαμιχαήλ Αικατερίνη
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αν. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ Καλαμιώτου Μαρία (Επιβλέπουσα), Ερευνήτρια Α' (Δημόκριτος) Μεργιά Κωνσταντίνα, Καθηγητής ΕΚΠΑ Λόντος Χαράλαμπος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση της ακτινοβολίας ιόντων σιδήρου στις δομικές και μαγνητικές ιδιότητες υμενίων σιδήρου
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η εργασία πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος «Τεχνολογία
Σύντηξης» µε απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων δοµικών υλικών για το µελλοντικό
αντιδραστήρα σύντηξης. Τα υποψήφια υλικά βασίζονται σε κράµατα Fe-Cr, τα οποία
στο παρόν στάδιο ανάπτυξής τους δεν είναι ανθεκτικά στις συνθήκες λειτουργίας
του µελλοντικού αντιδραστήρα σύντηξης. Οι αυξηµένες ροές νετρονίων και οι
υψηλές θερµοκρασίες στο εσωτερικό του απαιτούν υλικά υψηλής αντοχής και για το
λόγο αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη µελέτης και κατανόησης των µηχανισµών που
διέπουν τις βλάβες που δηµιουργούνται στα υλικά κατά την ακτινοβόλησή τους σε
περιβάλλον αντιδραστήρα σύντηξης. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η µελέτη
της επίδρασης της ακτινοβόλησης στα υλικά χρησιµοποιώντας αντιδραστήρες σχάσης
κρίνεται ανεπαρκής εξαιτίας σηµαντικών διαφοροποιήσεων µεταξύ του ενεργειακού
φάσµατος των νετρονίων σχάσης και σύντηξης. Εντούτοις η βλάβη που προκαλείται
στα υλικά από τα νετρόνια σύντηξης µπορεί να µελετηθεί υπό την εκτίµηση ότι η
κυρίαρχη βλάβη προέρχεται από τα πρωταρχικά ανακρουόµενα άτοµα. Τα νετρόνια
καθώς προσπίπτουν στο υλικό µεταφέρουν την ενέργειά τους στα πρωταρχικώς
ανακρουόµενα άτοµα τα οποία διαδίδουν τη βλάβη στο εσωτερικό του µέσω
αλληλουχιών σκεδάσεων. Με το σκεπτικό αυτό επιλέχθηκε η µελέτη της
ακτινοβόλησης µε ιόντα σιδήρου στο σιδήρο ως το κύριο συστατικό των υποψήφιων
κραµάτων Fe-Cr του µελλοντικού αντιδραστήρα σύντηξης. Η ενέργεια των ιόντων
σιδήρου ορίστηκε 490 keV, ίση µε τη µέση ενέργεια των
πρωταρχικά ανακρουόµενων ατόµων σιδήρου τα οποία προέρχοναι από την πρόσπτωση
νετρονίων
σύντηξης ενέργειας 14 MeV στο σίδηρο.
Λέξεις-κλειδιά:
Σίδηρος, Ακτινοβόληση Ιόντων, Μαγνήτιση, Πολωμένη Ανακλαστικότητα νετρονίων, Εμφύτευση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
110
Αριθμός σελίδων:
209