Εφαρμογή και Αξιολόγηση της Μεθόδου "Συστημική Προσέγγιση στη Διδασκαλία και Εκμάθηση (SATL)" στη Διδασκαλία της Οργανικής Χημείας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308912 338 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-12-10
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Βαχλιώτης Θεόδωρος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Χρύσα Τζουγκράκη Καθηγ.(Επιβλέπουσα), Ηλίας Ματσαγγούρας Καθηγ., Δημήτριος Γεωργιάδης Επικ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμογή και Αξιολόγηση της Μεθόδου "Συστημική Προσέγγιση στη Διδασκαλία και Εκμάθηση (SATL)" στη Διδασκαλία της Οργανικής Χημείας
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η εφαρμογή και αξιολόγηση του μοντέλου
«Συστημική Προσέγγιση στη Διδασκαλία και Εκμάθηση (SATL)» στη διδασκαλία της
λυκειακής οργανικής χημείας. Η έρευνα επικεντρώθηκε: (α) στην ανάπτυξη και
αξιολόγηση κατάλληλα σχεδιασμένων ερωτήσεων ως εργαλεία ανίχνευσης της
κατανόησης εννοιών οργανικής χημείας καθώς και των δεξιοτήτων συστημικής σκέψης
μαθητών λυκείου, (β) στη διερεύνηση των σχέσεων της κατανόησης των μαθητών με
τη σχετική προϋπάρχουσα γνώση τους, το μαθησιακό τους στυλ και το επίπεδο
ανάπτυξης της συστημικής τους σκέψης και (γ) στην εκτίμηση της επίδρασης των
τεχνικών SATL στην κατανόηση εννοιών οργανικής χημείας των μαθητών. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι κατάλληλα σχεδιασμένες ερωτήσεις μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική αξιολόγηση της κατανόησης εννοιών
οργανικής χημείας. Οι συστημικές ερωτήσεις αξιολόγησης δίνουν επίσης τη
δυνατότητα προσδιορισμού δεξιοτήτων συστημικής σκέψης των μαθητών στο πεδίο της
οργανικής χημείας. Η κατανόηση εννοιών οργανικής χημείας των μαθητών σχετίστηκε
μοναδικά με τη σχετική προϋπάρχουσα γνώση τους, ενώ δε βρέθηκε να υπάρχει
κάποια ουσιαστική σχέση με τις διαστάσεις του μαθησιακού στυλ που
διερευνήθηκαν. Συνολικά, προέκυψαν ενδείξεις ότι η συστημική σκέψη στο πεδίο
της οργανικής χημείας και η κατανόηση των αντίστοιχων επιστημονικών εννοιών
συσχετίζονται. Τέλος, η εφαρμογή των τεχνικών SATL βελτίωσε σημαντικά την
κατανόηση εννοιών οργανικής χημείας των μαθητών.
Λέξεις-κλειδιά:
Μάθηση με Κατανόηση, Συστημική Προσέγγιση, Συστημική Σκέψη, Αξιολόγηση, Οργανική Χημεία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
15-17, 19-20, 217-219
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
305
Αριθμός σελίδων:
251