Μελέτη της επίδρασης των βιοκλιματικών παραμέτρων και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία στη νήσο Κρήτη. Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309087 710 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-12-22
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Μπλέτα Αναστασία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Παναγιώτης Νάστος Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ (επιβλέπων), Νικόλαος Καμπάνης Ερευνητής Α' στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΤΕ), Παναγιώτης Αγγουριδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρική Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της επίδρασης των βιοκλιματικών παραμέτρων και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία στη νήσο Κρήτη. Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Influence of bioclimatic parameters and air pollution on public health on the island of Crete. The role of climate change.
Περίληψη:
Αντικείμενο της Διατριβής αυτής είναι η διερεύνηση της επίδρασης των καιρικών
συνθηκών και της αέριας ρύπανσης στις καρδιοαγγειακές και αναπνευστικές
παθήσεις των κατοίκων στο νησί της Κρήτης. Αρχικά γίνεται προσπάθεια να
αξιολογηθούν και να αναλυθούν οι βιοκλιματικές συνθήκες του νησιού με τη χρήση
θερμικών δεικτών (PET και UTCI) που βασίζονται στο ενεργειακό ισοζύγιο του
ανθρώπου. Όσον αφορά τα αιωρούμενα σωματίδια (και τα επεισόδια μεταφοράς σκόνης
Σαχάρας), αυτά καταγράφηκαν με σύστημα παθητικών δειγματοληπτών, και στη
συνέχεια με αυτοματοποιημένο οπτικό μικροσκόπιο υπολογίσθηκαν οι συγκεντρώσεις
(μg/m3) των ολικών και των ανθρωπογενών σωματιδίων με γεωμετρική διάμετρο από
2.5μm έως 80μm, εμφανίζοντας τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην πόλη του
Ηρακλείου κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταφοράς σκόνης Σαχάρας. Επιπλέον,
προκειμένου να εξεταστεί η ανόργανη σύνθεση της σκόνης από τη Σαχάρα
πραγματοποιήθηκε σάρωση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου (SEM),
αποδεικνύοντας τη μεταφορά επιβλαβούς για την ανθρώπινη υγεία ορυκτής σκόνης.
Ακολούθως, έγινε προσπάθεια συσχέτισης των βιοκλιματικών συνθηκών της πόλης του
Ηρακλείου με τα καρδιοαγγειακά και αναπνευστικά προβλήματα. Διαφαίνεται
σημαντική συσχέτιση μεταξύ του ψύχους και της αυξημένης συχνότητας εισαγωγών,
ενώ ιδιαίτερα τα αναπνευστικά προβλήματα εντείνονται κατά τη διάρκεια της
άνοιξης, περίοδος που σχετίζεται με την εμφάνιση μεταφοράς σκόνης Σαχάρας και
ανέμων Fohn, οι οποίοι δρουν συνεργιστικά επιδεινώνοντας τις βιοκλιματολογικές
συνθήκες. Οι επιπτώσεις των μετεωρολογικών-βιομετεωρολογικών παραμέτρων και της
αέριας ρύπανσης στα καρδιοαγγειακά και αναπνευστικά προβλήματα των κατοίκων του
Ηρακλείου αξιολογούνται, ποιοτικά και ποσοτικά, με τη βοήθεια γενικευμένων
προσθετικών μοντέλων (GAM), φανερώνοντας αύξηση των καρδιοαγγειακών και
αναπνευστικών εισαγωγών κατά 1.8% και 4% αντίστοιχα, που συνδέονται με την
πτώση της θερμοκρασίας, της Tmrt και των βιοκλιματικών δεικτών και την αύξηση
της νέφωσης. Η σχετική υγρασία δεν φαίνεται να επιδρά στις καρδιοαγγειακές και
αναπνευστικές εισαγωγές. Επιπλέον, αύξηση των σωματιδίων μεγέθους από 2.5-10μm
οδηγούν σε αύξηση των εισαγωγών κατά μέσο όρο 10% στα καρδιοαγγειακά και 6.5%
στα αναπνευστικά. Τέλος, εφαρμό
στηκαν τα γενικευμένα γραμμικά μοντέλα (GLM), που πρόεκυψαν μεταξύ των ιατρικών
και των κλιματολογικών δεδομένων, στις μελλοντικές βιοκλιματικές συνθήκες
(προσομοιώσεις του περιοχικού κλιματικού μοντέλου RAMKO (KNMI) για το σενάριο
εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων Α1Β με σκοπό να εκτιμηθούν οι εισαγωγές στο
κοντινό μέλλον (2021-2050) και μακρινό μέλλον (2071-2100).
Λέξεις-κλειδιά:
Βιοκλιματολογία, Ατμοσφαιρική ρύπανση, Καρδιοαγγειακά, Αναπνευστικά, Κρήτη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
507
Αριθμός σελίδων:
331