Μέθοδοι Υπολογιστικής Επιστήμης και Στατιστικής Φυσικής στη μελέτη Συστημάτων Αταξίας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309166 413 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-06-03
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Παπακωνσταντίνου Θεόδωρος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ιωάννης Χατζηαγαπίου Αναπλ. Καθηγητής (Επιβλέπων), Κωσταντίνος Παρασκευαΐδης Αναπλ. Καθηγητής, Ιωάννης Λελίδης Επίκ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μέθοδοι Υπολογιστικής Επιστήμης και Στατιστικής Φυσικής στη μελέτη Συστημάτων Αταξίας
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Methods of Computer Science and Statistical Physics in the study of Disordered Systems
Περίληψη:
Παρουσιάζεται η μελέτη της κρίσιμης συμπεριφοράς μαγνητικών συστημάτων τύπου
Ising με αταξία, χωρίς σύγχυση όπως το μοντέλο Blume-Capel τυχαίων δεσμών, αλλά
και δύο ανισοτροπικών συστημάτων υάλων σπιν Edwards-Anderson (ΕΑ). Στο κυβικό
πρότυπο τυχαίων δεσμών Blume-Capel μελετήθηκε η επίδραση της αταξίας στις
μεταβάσεις, σιδηρομαγνητισμού – παραμαγνητισμού (F-P) πρώτης και δεύτερης
τάξης. Παρατηρήθηκε παραβίαση της οικουμενικότητας αφού οι δύο μεταβάσεις 2ης
τάξης που προέκυψαν δεν ανήκουν στην ίδια κλάση οικουμενικότητας. Για τα
ανισοτροπικά υαλώδη συστήματα ΕΑ κατασκευάστηκαν τα διαγράμματα φάσης στα οποία
αναδεικνύονται τρεις μεταβάσεις: σιδηρομαγνητική – παραμαγνητική (F-P),
σιδηρομαγνητική – υαλώδης (F-G) και παραμαγνητική – υαλώδης (P-G). Μελετήθηκε η
κρίσιμη συμπεριφορά όλων των μεταβάσεων και αποδείχτηκε ότι οι μεταβάσεις
ανήκουν στις ίδιες κλάσεις οικουμενικότητας με το ισοτροπικό. Ιδιαίτερα
επαληθεύτηκε ότι η F-P μετάβαση ανήκει στην κλάση οικουμενικότητας του τυχαίου
προτύπου Ising. Επίσης στο συμμετρικό σημείο των διαγραμμάτων φάσης
παρατηρήθηκε σύμπτωση στη κρίσιμη θερμοκρασία και την ενέργεια θεμελιώδους
κατάστασης για το ισοτροπικό και το εγκάρσια ανισοτροπικό πρότυπο, ενώ
παρατηρήθηκαν διαφορές των αντιστοίχων μεγεθών για το κατά μήκος ανισοτροπικό.
Το ευρήματα αυτά ερμηνεύθηκαν, και ανεδείχθει ο ρόλος της σύγχυσης στα υαλώδη
πρότυπα σπιν.
Λέξεις-κλειδιά:
Ύαλοι σπιν, Αταξία, Στατιστική φυσική, Μεταβάσεις φάσης, Σύγχυση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
184
Αριθμός σελίδων:
XVI, 165