Μοντελοποίηση της ακουστικής αναπαράστασης της τυπογραφίας εγγράφων μέσω εκφραστικής συνθετικής ομιλίας για τυφλούς και βλέποντες

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309192 343 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-05
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Τσώνος Δημήτριος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αναπληρωτής Καθηγητής, Γεώργιος Κουρουπέτρογλου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μοντελοποίηση της ακουστικής αναπαράστασης της τυπογραφίας εγγράφων μέσω εκφραστικής συνθετικής ομιλίας για τυφλούς και βλέποντες
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παρούσα διατριβή ασχολείται με την ακουστικοποίηση, για τυφλούς και
βλέποντες, της μεταπληροφορίας Στοιχείων Οπτικής Παρουσίασης των Εγγράφων
(ΣΟΠΕ) κατά τη μετατροπή τους σε ομιλία. Η προσέγγιση του προβλήματος
χωρίζεται: α) στην αυτόματη εξαγωγή των επαγόμενων συναισθημάτων του αναγνώστη
από τις εναλλαγές των ΣΟΠΕ και β) στην ακουστική απόδοσή τους χρησιμοποιώντας
εκφραστική συναισθηματική συνθετική ομιλία. Προτείνεται μία αρχιτεκτονική για
την πολυτροπική παραγωγή, παρουσίαση και πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο σε
καθολικά προσβάσιμα έγγραφα, ανεξάρτητα φυσικής γλώσσας, περιεχομένου και
πολιτισμού, βασισμένη στην αυτόματη εξαγωγή της επαγόμενης συναισθηματικής
κατάστασης από τα ΣΟΠΕ και τη κατάλληλη επισημείωση των εγγράφων με αυτή την
πληροφορία. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται ένα ποσοτικό μοντέλο του τρόπου
ακουστικοποίησης των τυπογραφικών εναλλαγών μέσω: i) της μαθηματικής περιγραφής
των μεταβολών της επαγόμενης συναισθηματικής κατάστασης του αναγνώστη
βασιζόμενο στη διαστατική φύση των συναισθημάτων («Ευχαρίστηση», «Διέγερση» και
«Επικράτηση»), και ii) της αντιστοίχησής τους σε μεταβολές προσωδιακών
χαρακτηριστικών της εκφραστικής συνθετικής ομιλίας. Για την αξιολόγηση του
προσωδιακού μοντέλου εξετάστηκε κατά πόσο οι ακροατές είναι σε θέση να
αναγνωρίσουν τις τυπογραφικές εναλλαγές με ακουστικό τρόπο. Τα αποτελέσματα
ήσαν θετικά ακόμη και για ακροατές χωρίς πρότερη εκπαίδευση. Το μοντέλο
αξιολογήθηκε από βλέποντες και τυφλούς μαθητές δημοτικού σχολείου ότι προάγει
την απόδοσή τους κατά τη διδακτική διαδικασία.
Λέξεις-κλειδιά:
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή, Καθολική Πρόσβαση, Σχεδίαση για Όλους, Συναισθήματα, Εκφραστική Συνθετική Ομιλία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
17, 165
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
213
Αριθμός σελίδων:
180