Προβλήματα κυματικής διάδοσης και σκέδασης.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309293 479 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02-06
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Χάλκος Στυλιανός
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Xριστόδουλος Αθανασιάδης Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προβλήματα κυματικής διάδοσης και σκέδασης.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Problems of wave propagation and scattering.
Περίληψη:
Αναφέρουμε τη δομή της διδακτορικής αυτής διατριβής η οποία είναι η εξής.
Στο 1ο Κεφάλαιο παραθέτουμε τα βασικά στοιχεία, με την βοήθεια των οποίων
κατασκευάζουμε τα προβλήματα τα οποία εξετάζουμε. Αυτά
είναι οι εξισώσεις Maxwell, οι καταστατικές εξισώσεις του υλικού μέσου, καθώς
και οι αρχικές συνοριακές συνθήκες που διέπουν την διάδοση των ηλεκτρο-
μαγνητικών κυμάτων.
Στο 2ο Κεφάλαιο παραθέτουμε τους συναρτησιακούς χώρους που χρησιμοποιούμε για
να ορίσουμε τις φασματικές ιδιότητες που έχει ο τελεστής curl. Αυτές
αναφέρονται σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού
πεδίου. Δηλαδή όταν τα ηλεκτρο-μαγνητικά κύματα διαδίδονται σε ένα φραγμένο
χωρίο Ω και σε ένα μη φραγμένο χωρίο αντίστοιχα.
Στο 3ο Κεφάλαιο μελετάμε προβλήματα που προκύπτουν από τις εξισώσεις Maxwell
και τις εξισώσεις D.B.F., σε φραγμένα και μη φραγμένα χωρία του . Η επίλυση
αυτών των προβλημάτων ανάγεται στη μελέτη προβλημάτων Cauchy δευτέρας τάξεως
της μορφής .
Στο 4ο Κεφάλαιο μελετάμε προβλήματα που προκύπτουν από τις εξισώσεις Maxwell
και τις εξισώσεις Tellegen, σε φραγμένα και μη φραγμένα χωρία του . Η επίλυση
αυτών των προβλημάτων ανάγεται στη μελέτη προβλημάτων Cauchy δευτέρας τάξεως
της μορφής .
Στο 5ο Κεφάλαιο μελετάμε προβλήματα διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, που
προκύπτουν από τις εξισώσεις Maxwell και τις καταστατικές εξισώσεις Post, σε
φραγμένα και μη φραγμένα χωρία του . Η επίλυση αυτών των προβλημάτων ανάγεται
στη μελέτη προβλημάτων Cauchy δευτέρας τάξεως της μορφής
.Στο 6ο Κεφάλαιο μελετάμε προβλήματα διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, που
προκύπτουν από τις εξισώσεις Maxwell και τις καταστατικές εξισώσεις Condon, σε
φραγμένα και μη φραγμένα χωρία του . Η επίλυση αυτών των προβλημάτων ανάγεται
στη μελέτη προβλημάτων Cauchy δευτέρας τάξεως της μορφής .
Λέξεις-κλειδιά:
Χειρόμορφα υλικά, Καταστατικές εξισώσεις, Μη φραγμένοι τελεστές, Προβλήματα Cauchy δευτέρας τάξεως, Ημιομάδες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
45
Αριθμός σελίδων:
131

document.pdf
664 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.