Ανασκόπηση και συγκριτική αξιολόγηση στατιστικών μεθόδων ανάλυσης πληθυσμιακών ερευνών με διαφορετικό δειγματοληπτικό κλάσμα ανά στρώμα παρουσία μη ανταπόκρισης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309800 2097 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-06-29
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Μαργετάκη Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναπλ.Καθηγήτρια Γ.Τουλούμη, Καθηγητής Α.Μπουρνέτας, ΕΔΙΠ Ν.Πανταζής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανασκόπηση και συγκριτική αξιολόγηση στατιστικών μεθόδων ανάλυσης πληθυσμιακών ερευνών με διαφορετικό δειγματοληπτικό κλάσμα ανά στρώμα παρουσία μη ανταπόκρισης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Όταν ο δειγματοληπτικός σχεδιασμός είναι σύνθετος η ανάλυση των δεδομένων
πρέπει να γίνεται με ειδικές τεχνικές οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τόσο τα
δειγματοληπτικά βάρη όσο και τα στάδια της δειγματοληψίας. Παρουσία μη
ανταπόκρισης ατόμου τα βάρη πρέπει να τροποποιούνται καταλλήλως ούτως ώστε το
σταθμισμένο δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού. Για να γίνει
τέτοιου είδους διόρθωση ο ερευνητής πρέπει να συλλέξει δεδομένα για τα άτομα
που δεν ανταποκρίθηκαν. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα δημιουργούνται κατηγορίες
μέσα στις οποίες υπολογίζονται τα ποσοστά ανταπόκρισης. Με πολλαπλασιασμό των
δειγματοληπτικών βαρών με το αντίστροφο του ποσοστού ανταπόκρισης επιτυγχάνεται
η διόρθωση. Επειδή τα δεδομένα αυτά συνήθως είναι περιορισμένα, η διόρθωση
μπορεί να γίνει με χρήση δεδομένων για τον πληθυσμό αναφοράς. Έτσι
προσαρμόζεται η σταθμισμένη κατανομή του δείγματος με τρόπο τέτοιο ώστε να
συμφωνεί με γνωστές τιμές για τον πληθυσμό.
Ακόμα και μετά από τις διορθώσεις για μη ανταπόκριση ατόμου, παραμένει το
πρόβλημα της μη ανταπόκρισης ερώτησης (ελλείπουσες τιμές). Εφαρμόστηκαν δύο
κατηγορίες μεθόδων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, πολλαπλές
αντικαταστάσεις και στάθμιση με αντίστροφη πιθανότητα.
Για τις πολλαπλές αντικαταστάσεις μας ενδιέφερε να συμπεριλάβουμε τον
δειγματοληπτικό σχεδιασμό. Αυτό έγινε με δύο τρόπους: με στάθμιση του μοντέλου
αντικατάστασης και με χρήση των βαρών ως γραμμικό όρο σε αυτό.
Η μέθοδος στάθμισης με αντίστροφη πιθανότητα και η διπλά ανθεκτική εκτιμήτρια
που χρησιμοποιήθηκαν, αν και εύκολα υλοποιήσιμες, δεν έδωσαν ακριβή
αποτελέσματα, εφόσον τα διαστήματα εμπιστοσύνης υπολογίστηκαν με επαναληπτικές
διαδικασίες.
Προτείνεται λοιπόν να γίνεται χρήση πολλαπλών αντικαταστάσεων με τα βάρη ως
γραμμικό όρο, καθώς η μέθοδος αυτή δίνει ακριβή αποτελέσματα και είναι εύκολα
εφαρμόσιμη, αφού τα στατιστικά πακέτα διαθέτουν έτοιμες ρουτίνες.
Λέξεις-κλειδιά:
Πληθυσμιακές μελέτες, Μη ανταπόκριση, Ελλείπουσες τιμές, Στάθμιση αντίστροφης πιθανότητας, Πολλαπλές αντικαταστάσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
65
Αριθμός σελίδων:
viii, 100