24ωρη διακύμανση της ενίσχυσης της πίεσης παλμού σε υπερτασικούς και μη υπερτασικούς με τη χρήση μη επεμβατικής 24ωρης καταγραφής της πίεσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309827 1656 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-01-14
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Αργύρης Αντώνιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγητής Κουτσιλιέρης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής Πρωτογέρου Αθανάσιος, Καθηγητής Βαϊόπουλος Γεώργιος
Πρωτότυπος Τίτλος:
24ωρη διακύμανση της ενίσχυσης της πίεσης παλμού σε υπερτασικούς και μη υπερτασικούς με τη χρήση μη επεμβατικής 24ωρης καταγραφής της πίεσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
A
Περίληψη:
Εισαγωγή: Είναι γνωστή η σημαντική διαφοροποίηση της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ)
μεταξύ αορτής και περιφέρειας. Η ενίσχυση αυτή της πίεσης παλμού (ΕΠΠ) αποτελεί
ένα βιοδείκτη μεταβλητότητας της ΑΠ με προγνωστική αξία για καρδιαγγειακά
συμβάματα. Επιπλέον, η 24ωρη περιπατητική καταγραφή της ΑΠ θεωρείται ιδανική
μέθοδος αξιολόγησης της διακύμανσης της ΑΠ. Η 24ωρη περιπατητική καταγραφή της
αορτικής ΑΠ είναι πλέον εφικτή. Σκοπός της μελέτης μας ήταν η διερεύνηση του
κιρκάδιου ρυθμού της ΕΠΠ όπως επίσης και η αναζήτηση των παραγόντων που την
επηρεάζουν.
Μέθοδοι: Η 24ωρη καταγραφή της ΑΠ (βραχιόνιας και αορτικής) έγινε με
πιστοποιημένη ταλαντωσιμετρική συσκευή (Mobil-O-Graph, IEM), η οποία βαθμονομεί
την καταγραφόμενη βραχιόνια κυματομορφή πίεσης χρησιμοποιώντας τη βραχιόνιο ΑΠ
και στη συνέχεια με χρήση ειδικού λογισμικού παράγει την αορτική ΑΠ. Η ΕΠΠ
ορίστηκε ως ο λόγος βραχιόνιος πίεση παλμού/αορτική πίεση παλμού. Η διαφορά
μεταξύ εγρήγορσης και ύπνου υπολογίστηκε (Δ_ΕΠΠ).
Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε κιρκάδιος ρυθμός της ΕΠΠ, με χαμηλότερες τιμές κατά
τη διάρκεια του ύπνου (μεσημεριανού και βραδινού). Στα πολυπαραγοντικά μοντέλα
φάνηκε ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ΕΠΠ ήταν η ηλικία, η παρουσία
υπέρτασης, η λήψη αντιϋπερτασικής αγωγής, όπως επίσης η μεταβολή της μέσης ΑΠ
και της καρδιακής συχνότητας μεταξύ εγρήγορσης – ύπνου.
Συμπεράσματα: Η ΕΠΠ μεταβάλλεται σημαντικά μέσα στο 24ωρο, με χαμηλότερες τιμές
κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η ηλικία, η παρουσία υπέρτασης, η πτώση της μέσης
ΑΠ και της καρδιακής συχνότητας κατά τον ύπνο φαίνεται πως σχετίζονται με την
πτώση της ΕΠΠ κατά τη διάρκεια του ύπνου. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες
συσχέτισης με βλάβη οργάνου στόχου με για την αξιολόγηση της προγνωστικής αξίας
της 24ωρης ΕΠΠ καθώς και της διακύμανσης της.
Λέξεις-κλειδιά:
Ενίσχυση πίεσης παλμού, 24ωρη καταγραφή πίεσης, Μη επεμβατική καταγραφή αορτικής πίεσης, 24ωρη διακύμανση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
44
Αριθμός σελίδων:
20
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

document.pdf
519 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.