Αιμολυτική νόσος του νεογνού, η κλινική σημασία της άμεσης Coombs

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309871 553 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-04-01
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Ρουσσίνου Φραγκούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επίκουρη καθ. Μαριάννα Πολίτου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αιμολυτική νόσος του νεογνού, η κλινική σημασία της άμεσης Coombs
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η άμεση Coombsείναι βασική εξέταση για την διερεύνηση της αυτοάνοσης
αιμολυτικής αναιμίας και της αιμολυτικής νόσου του νεογνού.
(DirectANTIGLOBOULINTest-DAT) είναι μία εργαστηριακή εξέταση Σκοπός της μέλετης
είναι η καταγραφή των αιτιών της θετικής αμέσου Coombs(directantigloboulintest,
DAT) σε δείγμα ομφαλίου λώρου νεογνών και η συσχέτιση της με την εμφάνιση
αιμολυτικής νόσου του νεογνού.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Έγινε αναδρομική εκτίμηση των αποτελεσμάτων της δοκιμασίας
που πραγματοποιείται ως εξέταση ρουτίνας σε όλα τα νεογνά που γεννήθηκαν στο
Νοσοκομείο μας τη διετία 2011-12  και ακολούθησε συσχέτιση με
κλινικοεργαστηριακές παραμέτρους νεογνού/μητέρας.

Αποτελέσματα: Εξετάσθηκαν 2965 νεογνά, από αυτά 1074 (39.85%) ήταν ομάδος A,
407 (15.10%) B, 1105 (41.00%) Ο και 109 (4.04%)  AB. ΑΒΟ ασυμβατότητα μεταξύ
ομάδας νεογνού/μητέρας βρέθηκε σε 481 (17,85%) περιπτώσεις: (A/O: 218, B/O: 97,
B/A: 38, AB/A: 48, A/B: 43 και AB/B: 37). Η άμεση  Coombsήταν θετική σε 70/2695
(2.59%) περιπτώσεις. Σε 64/70 (91.43%) η θετικότητα της DATαποδόθηκε σε
ABOασυμβατότητα νεογνού/ μητέρας. Βρέθηκαν  50/218 (22.93%) DAT(+) περιπτώσεις
στην A/Oομάδα, και 13/97 (13.40%)  στην B/O(p=0.0664). Δύο DAT(+) περιπτώσεις
νεογνών ήταν αποτέλεσμα αλλοανοσοποίησης της μητέρας με anti-Fyaκαι
anti-JKbαντίστοιχα και μία σπάνια περίπτωση αποτέλεσμα IgGαυτοαντισώματων της
μητέρας λόγω λαμβανόμενης αντιυπερτασικής αγωγής με μεθυλντόπα. Δεν
ταυτοποιήθηκε καμία περίπτωση οφειλόμενη σε αντι-Dαλλοανοσοποίηση στην παρούσα
μελέτη. Από τα νεογνά με DAT(+) 30/70 έλαβαν φωτοθεραπεία ενώ κανένα δεν
χρειάστηκε μετάγγιση ή αφαιμαξομετάγγιση.   Ο αριθμός των νεογνών που έλαβαν
φωτοθεραπεία ήταν παρόμοιος στις δυο ομάδες: στην Α/Ο: 22/50 (44 %) και στην 
B/O: 6/12 (50%) (p=1). Ωστόσο, η διάρκεια της φωτοθεραπείας ήταν σημαντικά
μεγαλύτερη στα νεογνά της B/Oομάδας (μέση διάρκεια:34.42 ώρες, SD45.49) σε
σχέση με αυτά της A/O(μέση διάρκεια:14.56 hours, SD19.34) (p=0.024). Στις
DAT(+) περιπτώσεις ο βαθμός θετικότητας της DAT(0.5+, 1+, 2+, 3+, 4+)  βρέθηκε
να σχετίζεται θετικά με την ανάγκη εφαρμογής φωτοθεραπείας  και συνεπώς με την
βαρύτητα της κλινικής εικόνας. 

Συμπεράσματα: Η ABOασυμβατότητα νεογνού/μητέρας παραμένει η κυριότερη αιτία της
(+)DATστα νεογνά και φαίνεται ότι τα νεογνά της ομάδας Β/Ο   αναπτύσσουν
βαρύτερη κλινική εικόνα σε σχέση με τα Α/Ο νεογνά. Τόσο το γεγονός ότι δεν
υπήρχαν ψευδώς (+)DAT  όσο και η συσχέτιση του βαθμού θετικότητας της DATμε την
ανάπτυξη κλινικά σημαντικής αιμολυτικής νόσου του νεογνού  καταδεικνύει την
κλινική σημασία της δοκιμασίας. 
Λέξεις-κλειδιά:
Άμεση coombs, Αιμολυτική νόσος, Νεογνό, Μητέρα, Θεραπεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
77
Αριθμός σελίδων:
80
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.