Αυτοματοποιημένη εξαγωγή μεταδεδομένων από πολλαπλές ιατρικές εικόνες μέσω τοπικού δικτύου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310330 116 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-05
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Παπαμιχαήλ Δημήτρης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ε. Ευσταθόπουλος, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής- Ακτινοφυσικής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αυτοματοποιημένη εξαγωγή μεταδεδομένων από πολλαπλές ιατρικές εικόνες μέσω τοπικού δικτύου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Automated metadata extraction from multiple medical images over a local network
Περίληψη:
Η εκρηκτική αύξηση του αριθμού των βιοϊατρικών εικόνων τα τελευταία χρόνια
απαιτεί νέες τεχνικές για τη διαχείριση των πληροφοριών που συλλέγονται.
Πρόσθετες απεικονιστικές πληροφορίες, όπως οι παράμετροι σάρωσης και
φιλτραρίσματος, αποθηκεύονται ως DICOM μεταδεδομένα, ενώ πρόσθετες πληροφορίες
που σχετίζονται με τον ασθενή, όπως το ιατρικό ιστορικό, αποθηκεύονται συνήθως
σε ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS). Τα συστήματα επικοινωνίας
και αρχειοθέτησης εικόνων (PACS) αντιμετωπίζουν το ζήτημα της διαχείρισης των
δεδομένων, αλλά αδυνατούν να πραγματοποιήσουν την
αναζήτηση εικόνων και την εξαγωγή των αντίστοιχων μεταδεδομένων με βάση τις
εγγραφές στο σύστημα DBMS. Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να αναπτυχθεί μια
αυτοματοποιημένη μέθοδος για την αντιμετώπιση του προβλήματος της εξαγωγής
μεταδεδομένων εικόνων από το σύστημα PACS μέσω τοπικού δικτύου.
Σχεδιάστηκε μια εφαρμογή για απομακρυσμένο υπολογιστή, η οποία δημιουργεί
και αποστέλλει αιτήματα στη βάση δεδομένων του απομακρυσμένου διακομιστή.
Αναπτύχθηκαν αλγόριθμοι για την αναζήτηση των επιθυμητών αρχείων DICOM στον
απομακρυσμένο διακομιστή PACS και την εξαγωγή των αντίστοιχων μεταδεδομένων. Η
εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να διαμορφώσουν αιτήματα
και να αποθηκεύσουν τα αποτελέσματα σε ένα υπολογιστικό φύλλο εργασίας
Microsoft Excel. Κατά τη διεκπεραίωση της μελέτης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην
διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των ασθενών. Οι πληροφορίες που
εξάγονται ταξινομούνται αυτόματα σε αρχείο Microsoft Excel και διατίθενται στον
εξουσιοδοτημένο τελικό χρήστη σε ηλεκτρονική μορφή για περαιτέρω ανάλυση. Η
ακεραιότητα και η αποτελεσματικότητα της μεθόδου αξιολογήθηκε μετά την αίτηση
171 αρχείων DICOM, ενώ η ακρίβεια των στοιχείων επιβεβαιώθηκε ποιοτικά.
Λέξεις-κλειδιά:
Iατρική εικόνα, Mεταδεδομένα, Bάση δεδομένων, DICOM
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
18
Αριθμός σελίδων:
32