Σύγχρονες τεχνικές μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στη διερεύνηση των μυοκαρδιοπαθειών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314148 337 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-04-03
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Μισιχρόνη Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγητής Ν. Λ. Κελέκης, Καθηγητής Η. Μπρούντζος, Αν. Καθηγήτρια Ε. Αλεξοπούλου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύγχρονες τεχνικές μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στη διερεύνηση των μυοκαρδιοπαθειών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
New insights in cardiac MRI for evaluation of cardiomyopathies
Περίληψη:
Οι μυοκαρδιοπάθειες (ισχαιμικές και μη) αποτελούν μια ετερογενή ομάδα καρδιακών
παθήσεων και σχετίζονται με δομικές και λειτουργικές διαταραχές του καρδιακού
μυός οι οποίες μπορούν να καταλήξουν σε θάνατο. Η απεικόνιση της καρδιάς με
μαγνητικό συντονισμό συμβάλλει στην φαινοτυπική και λειτουργική ταξινόμηση
αυτών, στον χαρακτηρισμό των ιστών, στην πρώιμη – προκλινική διάγνωση, στην
ταυτοποίηση συγγενών με κληρονομούμενη μυοκαρδιοπάθεια, στην εκτίμηση του
επικείμενου κινδύνου αρρυθμιών– θανάτου και στον επανέλεγχο των ασθενών μετά
θεραπεία. Οι ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνικές όπως οι ακολουθίες μετάβασης
σταθερής κατάστασης (SSFP), ανάκτησης αναστροφής (STIR), η καθυστερημένη
ενίσχυση (LGE), η χαρτογράφηση του Τ1και του Τ2, η απόσβεση Τ2 (Τ2*) και η
μέτρηση της τάσεως παρουσιάζουν υψηλή χωρική και χρονική διακριτική ικανότητα,
αυξημένη ευαισθησία και ειδικότητα και επαναληψιμότητα μετρήσεων.Τεχνικές που
βρίσκονται υπό εξέλιξη και αποτελούν ελπιδοφόρα εργαλεία στην πρώιμη διάγνωση
των μυοκαρδιοπαθειών αποτελούν η εκτίμηση της μεταβολικής δραστηριότητας με
φασματοσκοπία (MRS), η διάχυση, η μέτρηση του όγκου του εξωκυτταρίου κλάσματος
( ECV), η εκτίμηση του ρυθμού χαλάρωσης του παγκρέατος μετά από καταστολή του
σήματος του λίπους. Ωστόσο οι τεχνικές αυτές απαιτούν επιπλέον έρευνες για την
χρησιμοποίησή τους ως εργαλεία μελέτης των μυοκαρδιοπαθειών, λόγω της
ελαττωμένης χωρικής και χρονικής διακριτικής ικανότητας τους και
επαναληψιμότητας μετρήσεων.
Λέξεις-κλειδιά:
Μαγνητική τομογραφία, Τεχνικές, Καρδιά, Μυοκαρδιοπάθειες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
179
Αριθμός σελίδων:
99

document.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.