Μελέτη της μεταβάσης στην αυτοοργάνωση στο μοντέλο σεισμικότητας των Olami-Feder-Chrisensen (OFC) με τη βοήθεια του φυσικού χρόνου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318678 91 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-09-05
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Μιντζέλας Απόστολος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Σαρλής, Αναπλ. Καθηγητής (επιβλέπων), Παναγιώτης Βαρώτσος, Καθηγητής, Ευθύμιος Σκορδάς Επικ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της μεταβάσης στην αυτοοργάνωση στο μοντέλο σεισμικότητας των Olami-Feder-Chrisensen (OFC) με τη βοήθεια του φυσικού χρόνου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of the transition to the self-organazation of  OLAMI - FEDER - CHRISTENSEN (OFC) model with the help of Natural Time
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία μελετάται η μετάβαση στην αυτοοργάνωση του Μοντέλου των
Olami – feder – Christensen (OFC). Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε με την
βοήθεια του φυσικού χρόνου χ [Varotsos, 2001; Varotsos et al., 2011]. Ένα νέο
πεδίο του χρόνου που μπορεί να αναδείξει κρυμμένα δυναμικά χαρακτηριστικά που
υπάρχουν σε μία χρονοσειρά. Για τους σκοπούς της εργασίας χρησιμοποιήθηκε ένα
δισδιάστατο κυψελωτό αυτόματο. Αρχικά μελετήθηκε η συμπεριφορά της διασποράς k1
του φυσικού χρόνου συναρτήσει του συμβατικού χρόνου και δείξαμε ότι μπορεί να
αποτελέσει ένδειξη για το πότε το σύστημα μεταβαίνει από το μεταβατικό του
στάδιο στην στάσιμη κατάσταση. Το σύστημα φτάνει στην
στάσιμη κατάσταση όταν η διασπορά k1 προσεγγίζει την τιμή ku = 0:083.
Εν συνεχεία συγκρίθηκαν δύο εκδοχές του μοντέλου OFC, τδιατηρητική και η μη
διατηρητική. Δείξαμε ότι και στις δύο εκδοχές το σύστημα φτάνει σε στάσιμη
κατάσταση. Αντίθετα η μη διατηρητική εκδοχή χαρακτηρίζεται από την απουσία
θερμοδυναμικού ορίου και ως εκ τούτου το μη διατηρητικό μοντέλο OFC δεν
εμφανίζει κρισιμότητα. Μάλιστα στην μη διατηρητική εκδοχή του μοντέλου OFC
παρατηρήθηκε η δημιουργία συνεκτικών δομών (συσσωματωμάτων). Αυτές οι δομές
ποσοτικοποιήθηκαν και μελετήθηκαν. Διαπιστώθηκε ότι όταν το σύστημα εισέρχεται
στην στάσιμη κατάσταση οι παράμετροι αυτών των δομών, όπως το πλήθος τους καθώς
και το πλήθος στον σωμάτων που τα απαρτίζουν σταθεροποιούνται γύρω από μία
τιμή. Επιπλέον στην στάσιμη κατάσταση οι εν λόγω παράμετροι εμφανίζουν χρονικές
συσχετίσεις μακράς εμβέλειας. Τέλος δείξαμε ότι τα πρώτα ευδιάκριτα
συσσωματώματα (επαρκές μέγεθος) εμφανίζονται στο σύστημα όταν η διασπορά k1
προσεγγίζει για τελευταία φορά την τιμή ku = 0:07 και αρχίζει να “οδεύει” προ
την τιμή ku = 0:083
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσικός χρόνος, Μοντέλο OFC, Αυτοοργανούμενη κρισιμότητα, Συσσωματώματα, Μεταβατικό στάδιο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
46
Αριθμός σελίδων:
116