Μηχανισμοί και Πρωτόκολλα για τον Επαναπρογραμματισμό Ασυρμάτων Δικτύων Αισθητήρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319020 102 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-06-08
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Λουκίδης Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επίκουρος Καθηγητής Ευστάθιος Χατζηευθυμιάδης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μηχανισμοί και Πρωτόκολλα για τον Επαναπρογραμματισμό Ασυρμάτων Δικτύων Αισθητήρων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Οι μηχανισμοί διάδοσης κώδικα και επαναπρογραμματισμού των ασυρμάτων δικτύων
αισθητήρων αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά για την αντιμετώπιση των αναγκών
αλλαγής της συμπεριφοράς/απαιτήσεων λειτουργίας και εκσυγχρονισμού του δικτύου,
καθώς και την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών αυτού. Ο επαναπρογραμματισμός είναι η
διαδικασία δυναμικής ενημέρωσης του λογισμικού που εκτελείται πάνω στους
κόμβους/αισθητήρες και αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του λειτουργικού
συστήματος. Θεωρείται δε, «υποχρεωτική διαδικασία», δεδομένης της κατά κύριο
λόγο μη δυνατότητας πρόσβασης των κόμβων μετά την ανάπτυξή τους στο
χώρο/περιβάλλον λειτουργίας και συνήθως υλοποιείται σαν ανεξάρτητη υπηρεσία
πάνω στο λειτουργικό σύστημα του κάθε κόμβου.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τους παράγοντες σχεδιασμού των πρωτοκόλλων
επαναπρογραμματισμού ασυρμάτων δικτύων αισθητήρων και τα βασικά πρωτόκολλα και
μηχανισμούς διάδοσης κώδικα που επικρατούν τη σημερινή εποχή, αφού δίνουμε μια
συνοπτική περιγραφή των λειτουργικών χαρακτηριστικών και των λειτουργικών
συστημάτων που υλοποιούνται στα εν λόγω δίκτυα. Τέλος επιχειρούμε να
υλοποιήσουμε το μηχανισμό διάδοσης κώδικα επιδημικού μοντέλου πιθανοτικής
προώθησης, σε δίκτυο αισθητήρων, με τη βοήθεια γραφικού προσομοιωτή,
προσομοιάζοντας την αίτηση και λήψη «κινητού πράκτορα» από συγκεκριμένο κόμβο
του δικτύου. Με τη συλλογή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων από πολλαπλές
εκτελέσεις προσομοίωσης, μέσω ειδικά σχεδιασμένου για αυτό το λόγο,
περιβάλλοντος, βελτιστοποιούμε βασικές παραμέτρους, πραγματοποιώντας παράλληλα
συγκρίσεις των χαρακτηριστικών μεγεθών με γνωστό πρωτόκολλο
επαναπρογραμματισμού, καταδεικνύοντας τα θετικά και αρνητικά σημεία αυτής της
προσέγγισης.
Λέξεις-κλειδιά:
ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, πρωτόκολλα επαναπρογραμματισμού, προσομοίωση, επιδημικό μοντέλο, πιθανοτική προώθηση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7-8
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
11
Αριθμός σελίδων:
103

 


attachments.zip
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.