Συγκριτική μελέτη της προσφερόμενης Ποιότητας Εμπειρίας αλγορίθμων ραδιο-χρονοπρογραμματισμού σε δίκτυα LTE

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319818 337 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-19
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Ευγενία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΕΡΑΚΟΣ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συγκριτική μελέτη της προσφερόμενης Ποιότητας Εμπειρίας αλγορίθμων ραδιο-χρονοπρογραμματισμού σε δίκτυα LTE
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
A comparative study of the offered Quality of Experience by radio-scheduling algorithms in LTE networks
Περίληψη:
Στα δίκτυα LTE δίνεται μεγάλη έμφαση στην έννοια του QoE, μια παράμετρος
υποκειμενική καθώς εκφράζει την εμπειρία του χρήστη συνολικά από την υπηρεσία
του και δεν μπορεί να μετρηθεί με τις παραδοσιακές μετρικές της ποιότητας
υπηρεσίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της προσφερόμενης
Ποιότητας Εμπειρίας αλγορίθμων ράδιο-χρονοπρογραμματισμού σε δίκτυα LTE. Αρχικά
γίνεται μια σύντομη αναφορά σε βασικές έννοιες των LTE δικτύων ιδιαίτερα σε
αυτές που σχετίζονται με την λειτουργία του δικτύου για την εξασφάλιση της
αναμενόμενης ποιότητας στο χρήστη. Στη συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία του
χρονοπρογραμματισμού και των παραμέτρων που λαμβάνει υπόψιν για τον διαμοιρασμό
των πόρων. Αναλύονται αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού που είναι διαθέσιμοι στη
βιβλιογραφία. Οι αλγόριθμοι αυτοί χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες αυτοί
που λαμβάνουν υπόψιν την ποιότητα του καναλιού και αυτοί που είναι ανεξάρτητοι.
Γίνεται αναφορά και περιγραφή αλγορίθμων και από τις δύο κατηγορίες για να
αποκτηθεί μια πιο σφαιρική άποψη για τον τρόπο λειτουργίας τους και τους
στόχους που έχουν οι κατασκευαστές τους σε κάθε περίπτωση. Στη συνέχεια, στα
πλαίσια της εργασίας αυτής πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις με την χρήση του
Vienna LTE Simulator για τον οποίο γίνεται μια περιγραφή. Επιπλέον
παρουσιάζονται τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν για υπολογισμό του QoE. Τέλος
για την εξαγωγή αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις εξετάζοντας την
εμπειρία του χρήστη σε υπηρεσίες Video, VoIP και FTP από την χρήση βασικών
αλγορίθμων χρονοπρογραμματισμού, και συγκεκριμένα των Round Robin, Best CQI,
Max TP και Alpha Fair
Λέξεις-κλειδιά:
LTE, SCHEDULING, QoE, VIENNA LTE SIMULATOR, RESOURCE BLOCK
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
8 10 14 104 103
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
81
Αριθμός σελίδων:
107