Σύμπλοκα σιπροφλοξασίνης με 99mTc για διαφορική διάγνωση της λοίμωξης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319944 450 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-09-09
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Παπασάββα Αφροδίτη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τσοτίνης Ανδρέας Καθηγητής (Επιβλέπων), Παπαδόπουλος Μηνάς Ερευνητής Α΄, Πιρμεττής Ιωάννης Ερευνητής Α΄
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύμπλοκα σιπροφλοξασίνης με 99mTc για διαφορική διάγνωση της λοίμωξης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ciprofloxacin complexes with technetium-99M for differential diagnosis of infection
Περίληψη:
Η διαφορική διάγνωση της λοίμωξης από την άσηπτη φλεγμονή είναι ένα σημαντικό
πρόβλημα στην κλινική πράξη. Ειδικοί παράγοντες απεικόνισης της λοίμωξης, κατά
προτίμηση επισημασμένοι με 99mTc, θα συμβάλουν στη διάκριση μεταξύ σηπτικής και
άσηπτης φλεγμονής με τεχνικές Πυρηνικής Ιατρικής.
Στοχεύοντας σε νέους παράγοντες απεικόνισης της λοίμωξης, αναφέρουμε τη
σύνθεση, χαρακτηρισμό και προκαταρκτική αξιολόγηση των συμπλόκων του 99mTc που
φέρουν το ευρέως φάσματος αντιβιοτικό σιπροφλοξασίνη.
Για τους σκοπούς αυτούς, το σύμπλοκο fac-[99mTc(CS2Cip)(PPh3)(CO)3], 2’ έχει
συντεθεί μετά από αντίδραση της PPh3 με το ενδιάμεσο σύμπλοκο
fac-[99mTc(CO)3(CS2Cip)(H2O)], 1’, όπου το παράγωγο της σιπροφλοξασίνης CS2Cip
λειτουργεί ως διδραστικός υποκαταστάτης. Ωστόσο, έντονες συνθήκες στην ίδια
αντίδραση έχουν ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό του μεικτού συμπλόκου
fac-[99mTc(CS2Cip)(PPh3)2(CO)2], 3’.
Επιπρόσθετα, το σύμπλοκο fac-[99mTc(DDC)(IsoCip)(CO)3], 4’ έχει συντεθεί μετά
από αντίδραση του DDC και IsoCip με το πρόδρομο σύμπλοκο
fac-[99mTc(H2O)3(CO)3]+ όπου το παράγωγο της σιπροφλοξασίνης IsoCip δρα ως
μονοδραστικός υποκαταστάτης.
Τα σύμπλοκα του 99mTc 1'-4' παρασκευάστηκαν σε υψηλή απόδοση και ταυτοποιήθηκαν
με συγκριτικές μελέτες HPLC χρησιμοποιώντας ως αναφορά τα ανάλογα πλήρως
χαρακτηρισμένα σύμπλοκα του Re 1-4. Τα σύμπλοκα ήταν σταθερά στο μίγμα της
αντίδρασης για έως και 24 ώρες, καθώς και παρουσία ισχυρών ανταγωνιστών
ιστιδίνης και κυστεΐνης.
Ειδικά, σε μελέτες βιοκατανομής για το σύμπλοκο 2' χαμηλή συσσώρευση στο
φυσιολογικό ιστό παρατηρήθηκε με αποτέλεσμα υψηλή αναλογία μολυσμένου προς
κανονικό ιστό (6,2). Επιπλέον, η χαμηλή συσσώρευση στον ιστό με την άσηπτη
φλεγμονή οδηγεί σε χαμηλή αναλογία άσηπτου προς φυσιολογικό ιστό (1,5),
υποδεικνύοντας επιλεκτικότητα για το ιστό με τη λοίμωξη. Τα σύμπλοκα 3’ και 4’
σε αντίστοιχες μελέτες δεν παρουσίασαν επιλεκτικότητα ως προς τον ιστό με τη
λοίμωξη. Η εξέταση των δεδομένων logP υποδηλώνει υψηλή λιποφιλικότητα για όλα
τα σύμπλοκα. Οι τιμές logP είναι στην κλίμακα 0,70 έως 2,03.
Τα νέα σύμπλοκα τεχνητίου-99m που φέρουν τη σιπροφλοξασίνη συντέθηκαν με υψηλή
απόδοση και ραδιοχημική καθαρότητα. Τα σύμπλοκα είναι σταθερά στο διάλυμα και
παρουσία ισχυρών ανταγωνιστών. Προκαταρκτικά βιολογικά δεδομένα δικαιολογούν
περαιτέρω αξιολόγηση του συμπλόκου 2’ ως πιθανού παράγοντα απεικόνισης
λοίμωξης.
Λέξεις-κλειδιά:
Σιπροφλοξασίνη, Τεχνήτιο-99μ, Ραδιοφάρμακα, Επισημασμένη, Λοίμωξη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
107
Αριθμός σελίδων:
91

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.