Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Νανοσωματιδίων Pd(0) Σταθεροποιημένων από το Συμπολυμερές Πολυ (στυρενιο-co-4-βινυλοβενζυλο χλωρίδιο)-Ν-Lαλανίνη. Μελέτη της Καταλυτικής Ενεργότητας στην Ετερογενή Υδρογόνωση του Κυκλοεξενίου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320026 444 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-20
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Σάνη Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κ. Μεθενίτης Αναπλ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Νανοσωματιδίων Pd(0) Σταθεροποιημένων από το Συμπολυμερές Πολυ (στυρενιο-co-4-βινυλοβενζυλο χλωρίδιο)-Ν-Lαλανίνη. Μελέτη της Καταλυτικής Ενεργότητας στην Ετερογενή Υδρογόνωση του Κυκλοεξενίου.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Synthesis and Characterization of Pd (0) Nanoparticles Stabilized by Copolymer poly-(styrene-co-4 vinyl benzyl chloride)-N-L alanine. A Study of Catalytic Activity in Heterogeneous Hydrogenation of Cyclohexene.
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων
του παλλαδίου, Pd(0), σταθεροποιημένων από το συμπολυμερές πολυ-(στυρένιο-co-4
βινυλο-βενζυλο χλωρίδιο -Ν- L αλανίνη (P(ST-co-4VBCAla). Ως πρόδρομη ένωση για
τη σύνθεση των νανοσωματιδίων χρησιμοποιήθηκε το σύμπλοκοPd(ΙΙ) με το
συμπολυμερές. Για την αναγωγή του Pd(II) χρησιμοποιήθηκε τετραϋδρίδιο του
βορίου (NaBH4). O χαρακτηρισμός έγινε με τη χρήση φασματοσκοπίας υπερύθρου
(IR), φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR), ηλεκτρονικής
μικροσκοπίας σάρωσης (SEM) και περίθλασης Ακτίνων Χ (XRD). Από τις μεθόδους
αυτές προκύπτει ότι τα νανοσωνματίδια Pd(0) σταθεροποιούνται μόνο παρουσία του
συμπολυμερούς.Η περιεκτικότητα του συστήματος συμπολυμερές-Pd(0) είναι 52% σε
μεταλλικό παλλάδιο Τα σταθεροποιημένα νανοσωματίδια του παλλαδίου αποδείχτηκαν
δραστικοί καταλύτες για την υδρογόνωση του κυκλοεξενίου. Η καταλυτική
ενεργότητα μελετήθηκε σε διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας, πίεσης, της
ποσότητας καταλύτη και ολεφινικού υποστρώματος. Μετρήθηκαν ΤΟΝ από 95 έως 3033
mol υποστρώματος/mol Pd(0) και TOF από 43 έως 1189,7 καταλυτικοί κύκλοι ανά
ώρα, στον χρόνο όπου ολοκληρώνεται η αντίδραση και σε χρονικό διάστημα των 50
λεπτών.
Λέξεις-κλειδιά:
Ετερογενής Κατάλυση, Υδρογόνωση, Νανοσωματίδια, Παλλάδιο, Κυκλοεξένιο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
76
Αριθμός σελίδων:
111