Η συσχέτιση της επίδοσης στις Ψευδολέξεις σε σχέση με την Αναγνωστική ικανότητα των παιδιών Β Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1331156 602 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-01
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Ραουάσντε Ταμάρα Άντζελα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Βλασσοπούλου
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα
Σάλμοντ Ελευθερία
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συσχέτιση της επίδοσης στις Ψευδολέξεις σε σχέση με την Αναγνωστική ικανότητα των παιδιών Β Δημοτικού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η συσχέτιση της επίδοσης στις Ψευδολέξεις σε σχέση με την Αναγνωστική ικανότητα των παιδιών Β Δημοτικού
Περίληψη:
Σύμφωνα με την Μαριδάκη (1998) μία συστηματική προσπάθεια για την καθιέρωση της τεχνικής της επανάληψης των ψευδολέξεων ως μέσου αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων παιδιών τυπικής ανάπτυξης προσχολικής και σχολικής ηλικίας έγινε από την S. Gathercole και τους συνεργάτες της. Οι διαπιστώσεις που προέκυψαν από την έρευνα αναδεικνύουν την τεχνική της επανάληψης των ψευδολέξεων ως το εγκυρότερο μέσο αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα, ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ικανότητα επανάληψης ψευδολέξεων και την αναγνωστική ικανότητα. Τα ευρήματα της έρευνας διαμορφώνουν την προοπτική χρησιμοποίησης της τεχνικής επανάληψης των ψευδολέξεων με σκοπό τη βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας κατά την παιδική ηλικία. Οι Wagner &Torgesen, (1987) επισημαίνουν επίσης την σημασία φωνολογικής επίγνωσης για την αναγνωστική ικανότητα, ενώ οι Hester & Hodson επισημαίνουν τον ρόλο της φωνολογικής επίγνωσης για την αναγνωστική αποκωδικοποίηση.
Ο σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης ανάμεσα στην επίδοση στις Ψευδολέξεις και στην Αναγνωστική ικανότητα παιδιών Β΄τάξης του δημοτικού.
Στην παρούσα έρευνα πήραν μέρος συνολικά 24 παιδιά δύο τμημάτων της Β' τάξης, τα οποία δεν είχαν διαγνωστεί επίσημα με κάποια διαταραχή. Η επιλογή των παιδιών έγινε τυχαία με την συναίνεση των κηδεμόνων τους και την συνεργασία των εκπαιδευτικών των δύο τμημάτων.
Χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια στους εκπαιδευτικούς των δύο τμημάτων προκειμένου να υπάρχουν στοιχεία για την συμπεριφορά κάθε παιδιού που επρόκειτο να πάρει μέρος στην έρευνα. Δημιουργήθηκαν δύο ομάδες, η Ομάδα Ελέγχου, που αποτελούταν από τους καλούς αναγνώστες και η Πειραματική Ομάδα, που αποτελούταν από τους φτωχούς αναγνώστες. Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αποσκοπούσαν στην διερεύνηση της ικανότητας που είχαν τα παιδιά ως προς την έκφραση, το λεξιλόγιο και όχι την συμμετοχής τους στο μάθημα. Παράλληλα χορηγήθηκε στα παιδιά το αναγνωστικό τεστ ψευδολέξεων του Πόρποδα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε Σύγκριση μεταβλητών Ομάδας Ελέγχου και Πειραματικής Ομάδας. Πιο συγκεκριμένα, ύστερα από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι οι επιδόσεις των δύο ομάδων στις παραπάνω μεταβλητές διαφοροποιούνται στατιστικώς σημαντικά.
Τέλος, από την έρευνα προέκυψε ο συσχετισμός αναγνωστικής ικανότητας και ψευδολέξεων ιδιαίτερα στην ομάδα των καλών αναγνωστών. Ως εκ τούτου, η επανάληψη ψευδολέξεων θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως μία καλή τεχνική που συμβάλλει προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της αναγνωστικής δεξιότητας .
Η παρούσα εργασία επιβεβαιώνεται μέσα από άλλες εργασίες και παράλληλα φιλοδοξεί να συμπληρώσει τα αποτελέσματα άλλων ερευνών σχετικά με την σχέση της αναγνωστικής ικανότητας και την επανάληψηςτων ψευδολέξεων.
Βασικό υλικό της δοκιμασίας αποτέλεσαν η Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου του Ι. Βογινδρούκα, Α. Πρωτόπαπα, Γ. Σιδερίδη. Ελληνική έκδοση του Word Finding Vocabulary Test (Renfrew, 1995), αποτελείται από 50 λέξεις που αντιστοιχούν σε 50 κάρτες. Το LogoTest (Ανίχνευση Διαταραχών Λόγου σε παιδιά σχολικής ηλικίας), αποτελείται από 6 δοκιμασίες. Η Επανάληψη ψευδολέξεων (Τεστ Ανίχνευσης και διερεύνησης Αναγνωστικών Δυσκολιών) του Κωνσταντίνου Δ. Πόρποδα . Η Επανάληψη προτάσεων όπου το παιδί ακούει προτάσεις και πρέπει να τις επαναλάβει ακριβώς έτσι όπως τις άκουσε. O Γραπτός λόγος όπου ζητάμε από το παιδί να γράψει κάτι για την οικογένειά του (1 – 2 προτάσεις). Τέλος, το Ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς όπου ζητάμε από τις δασκάλες των παιδιών να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και να αποφανθούν για τη συμπεριφορά των παιδιών στην τάξη.
Τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν, δηλώνουν ότι οι επιδόσεις της Ομάδας Ελέγχου (Καλοί Αναγνώστες) και οι επιδόσεις της Πειραματικής Ομάδας (Κακοί Αναγνώστες) διαφοροποιούνται στις μεταβλητές LOGO (Ανίχνευση Διαταραχών Λόγου), ΕΨ (Επανάληψη ψευδολέξεων) και ΓΡΑΠΤΟ (Γραπτός λόγος).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα
Λέξεις-κλειδιά:
ανάγνωση, φωνολογική ενημερότητα, μοντέλα ανάγνωσης, ψευδολέξεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
63
Αριθμός σελίδων:
67

Διπλωματική εργασία Ταμάρα - 'Αντζελα Ραουάσντε 2016.docx
265 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.