Σχέδιο Επιχειρησιακής ετοιμότητας σε επίπεδο Νοσοκομειακής Μονάδας για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1332514 1034 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-06
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Γκίκα Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Σ. Λόζιος,
Επικ. Καθηγ. ΕΚΠΑ
Δρ. Ν. Βούλγαρης,
Καθηγ. ΕΚΠΑ
Δρ. Ε. Λέκκας,
Καθηγ. ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχέδιο Επιχειρησιακής ετοιμότητας σε επίπεδο Νοσοκομειακής Μονάδας για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχέδιο Επιχειρησιακής ετοιμότητας σε επίπεδο Νοσοκομειακής Μονάδας για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων
Περίληψη:
Για την αντιμετώπιση μιας μαζικής καταστροφής στα πλαίσια ενός Νοσοκομείου, οι ιατρικές υπηρεσίες που απαιτούνται είναι απαιτητικές και χρειάζονται συντονισμό όχι μόνο για την αντιμετώπιση της κρίσης αλλά και την επαναφορά του Νοσοκομείου το συντομότερο δυνατό στις συνθήκες λειτουργίας του πριν το συμβάν μέσω της επιχειρησιακής ετοιμότητας-αντιμετώπισης της κρίσης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της ελληνικής νομοθεσίας που αφορά στην Πολιτική Προστασία και στην Επιχειρησιακή Ετοιμότητα των μονάδων Υγείας και η μελέτη εφαρμογής των ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων εκτάκτων αναγκών στο ΓΝΑ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ".
Για το σκοπό της παρούσας εργασίας έγιναν τα κάτωθι:
α) Μελετήθηκε η κείμενη νομοθεσία που αφορά στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό της Πολιτικής Προστασίας της χώρας, επισημάνθηκαν τα βασικά σημεία των νομοθετημάτων θεμελίωσης που ισχύουν σήμερα
β) Αναλύθηκε το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και ανασκοπήθηκαν βασικά Επιχειρησιακά Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών με διακριτές ονομασίες όπως: «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ», «ΠΕΡΣΕΑΣ», «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ», «ΑΡΤΕΜΙΣ», «ΑΘΗΝΑ»
γ) Μελετήθηκε η ιεραρχική διάρθρωση-συγκρότηση όλων των υπηρεσιών του ΓΝΑ «Αλεξάνδρα», έγινε χωροταξική περιγραφή-απεικόνιση και οπτικοποίηση των χρήσεων και υπηρεσιών του Νοσοκομείου σε σχεδιαγράμματα-κατόψεις ανά χώρο-όροφο που στεγάζονται μετά από προσωπικές συνεντεύξεις και περιηγήσεις στο χώρο
Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας είναι προτάσεις μέτρων που μπορούν να εφαρμοστούν στο ΓΝΑ «Αλεξάνδρα». Μετά από ανασκόπηση των ήδη υπαρχόντων μέτρων προτείνονται τα παρακάτω επιπρόσθετα μέτρα:
Α. Διοικητικά μέτρα:
1. ενημέρωση και ειδική εκπαίδευση των αρμόδιων υπαλλήλων
2. επάρκεια γνώσης και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
3. εφαρμογή ασκήσεων ετοιμότητας
4. τακτικός έλεγχος καταλληλότητας του προσωπικού σε υπεύθυνες θέσεις δράσης
5. έγκαιρος σχεδιασμός, προγραμματισμός και σωστή οργάνωση
6. καταμερισμός των αρμοδιοτήτων και εξειδίκευση των εργαζομένων
7. ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων Καταγραφής προσωπικού και ασθενών που θα τηρούνται σε χώρους εκτός νοσοκομείου
8. διερεύνηση της πιθανής Μετεγκατάστασης του Νοσοκομείου

Β. Τεχνικά μέτρα:
1. βοηθητικές κλίμακες εκτάκτου ανάγκης εύκολα προσβάσιμες
2. καθορισμός συγκεκριμένων χώρων καταφυγής σε περίπτωση εκκένωσης του Νοσοκομείου
3. συχνός έλεγχος και προληπτική συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού
4. τοποθέτηση φωτεινών πινακίδων που θα οδηγούν στις εξόδους καταφυγής
5. δημιουργία εναλλακτικών εξόδων κινδύνου
6. πρόβλεψη επαρκών μέσων διάσωσης
7. ύπαρξη ειδικών φορητών συσκευών χειρός υψηλής ασφαλείας για την διασφάλιση της επικοινωνίας με τους εμπλεκόμενους φορείς
8. ύπαρξη ενός πληροφοριακού εντύπου που θα περιγράφει τις λεπτομέρειες εκκένωσης του κτηρίου
Γ. Οικονομικά μέτρα:
1. δημιουργία αποθεματικών από τον οργανισμό με τη μορφή χρηματικών κεφαλαίων ή εμπορευμάτων
2. εξασφάλιση των πόρων για την εφαρμογή των σχεδίων
Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών η εύρυθμη λειτουργία ενός Νοσοκομείου είναι πολύ σημαντική. Παρά το γεγονός ότι αρκετά Νοσοκομεία έχουν διαμορφώσει σχέδια δράσεων με βάση τα πρότυπα που έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, η ικανότητα υλοποίηση τέτοιων σχεδίων απαιτεί εκπαίδευση και προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού σε καιρούς ομαλής λειτουργίας των Νοσοκομείων, ύπαρξη οικονομικών πόρων για την εφαρμογή των σχεδίων και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό, εθνικό και μερικές φορές σε διεθνές επίπεδο με απώτερο σκοπό την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των καταστάσεων εκτάκτων αναγκών, την ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεων τους και τη γρήγορη επαναφορά του Νοσοκομείου στα πλαίσια της ομαλής του λειτουργίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Λέξεις-κλειδιά:
Πολιτική Προστασία, Επιχειρησιακή Ετοιμότητα, Νοσοκομειακή Μονάδα, Επιχειρησιακά σχέδια εκτάκτων αναγκών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
34
Αριθμός σελίδων:
65
Πτυχιακή_εργασ_3_3_2017.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο