Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 455.3)

Υποφάκελος uoadl:1449876 205 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 455.3)
Παρουσίαση περιεχομένου:


Έγγραφα
σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση
πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή
τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος,
κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης,
αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών
Χρονική κάλυψη:
1921-1922
Ταξιθετικός αριθμός:
455.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
157 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φοιτητικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Στρατολογικά θέματα
Εκθέσεις
Εκπαιδευτικά Τέλη
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Πολυγένης, Πρύτανης, φοιτητές, πιστοποιητικά,
Κωνσταντίνος Λούρος, Αντιπρύτανης, φοιτητές, πρακτικά, επιτροπές, εγγραφές
Αιτήσεις, φοιτητές, εγγραφές, ανανεώσεις, πιστοποιητικά, Απολυτήρια Γυμνασίου
Υπουργείον Στρατιωτικών
Νικόλαος Εξαρχόπουλος, Κοσμητεία, Φιλοσοφική Σχολή
Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Βαρωσίων
Μιχαήλ Λιβαδάς, Κοσμητεία, Νομική Σχολή
Κωνσταντίνος Μελισσηνός, Διεύθυνσις του Οδοντιατρικού Σχολείου
Ιωάννης Κρανιώτης, Οδοντιατρικό Σχολείο
Αναφορές
Υπουργείον επί των Εξωτερικών
Αιτήσεις, ιδιώτες
Ιωνική Σχολή Σμύρνης, πρακτικά, πρόγραμμα σπουδών
Πατριωτικός Σύνδεσμος των Ελληνίδων
Η εν Ελλάδι Εταιρεία των Φυσικών Επιστημών, υπομνήματα
Lycee Hellenique, Egypte, αιτήσεις, διδακτικό προσωπικό
Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως
Ελληνική Κοινότης Γαλαζίου, πρόγραμμα σπουδών, μαθήματα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157