Πανεπιστημιακή Λέσχη - Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Φοιτητικό Αναγνωστήριο - Πειραματικό Σχολείο - Πανεπιστημιακοί Ναοί - Οίκος Φοιτητών (υποφάκελος 247.2)

Υποφάκελος uoadl:1506109 273 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πανεπιστημιακή Λέσχη - Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Φοιτητικό Αναγνωστήριο - Πειραματικό Σχολείο - Πανεπιστημιακοί Ναοί - Οίκος Φοιτητών (υποφάκελος 247.2)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της Πανεπιστημιακής Λέσχης, του Γυμναστηρίου του Αναγνωστηρίου καθώς και του Πειραματικού Σχολείου, του Πανεπιστημιακού Ναού και του Οίκου Φοιτητού (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1922-1923
Ταξιθετικός αριθμός:
247.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
153 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Πανεπιστημιακή Λέσχη - Φοιτητικά Αναγνωστήρια
Γυμναστήριο
Πειραματικό Σχολείο
Πανεπιστημιακός Ναός
Οίκος φοιτητού
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Χριστιανική Αδελφότης των Νέων
Κωνσταντίνος Λούρος, Πρύτανης
Ακαδημαϊκόν Γυμναστήριον
Αιτήσεις, φοιτητές, απαλλαγές, μάθημα γυμναστικής
Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, φύλλο 278
Δημήτριος Παππούλιας, Αντιπρύτανης
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.