Σύγκριση δόσεων από δύο συστήματα Υπολογιστικής Τομογραφίας εγκατεστημένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668301 535 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-19
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Αγαθοκλέους Μελίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Δαμηλάκης, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κώστας Περισυνάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μιχάλης Μαζωνάκης, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύγκριση δόσεων από δύο συστήματα Υπολογιστικής Τομογραφίας εγκατεστημένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Dose Comparison Between The Two Computed Tomography Systems That Are Installed at General University Hospital Of Heraklion
Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με το ρυθμό ανάπτυξης, αυξάνεται και ο αριθμός των εξετάσεων υπολογιστικής τομογραφίας επιβαρύνοντας έτσι τους ασθενείς με δόση ακτινοβολίας. Τα δοσιμετρικά μεγέθη που χρησιμοποιούνται είναι τα CTDIvol και DLP, τα οποία λειτουργούν σαν “δείκτες” και “περιγραφητές” δόσης. Η ποσότητα που συνδέεται πιο στενά με τον κίνδυνο καρκινογένεσης (λόγω δόσης από εξέταση υπολογιστικής τομογραφίας) είναι η ενεργός δόση. Επιτρέπει τη σύγκριση του ακτινικού κινδύνου που σχετίζεται με μερική ή ολική έκθεση και λαμβάνει υπόψη τη διαφορετική ακτινοευαισθησία των διαφόρων οργάνων του ανθρωπίνου σώματος καθώς και το είδος της ακτινοβολίας που απορροφάται από το κάθε όργανο.
Πέραν της δόσης ακτινοβολίας, σημαντική παράμετρος στην αξιολόγηση ενός συστήματος υπολογιστικής τομογραφίας αποτελεί η ποιότητα εικόνας, η οποία σχετίζεται με χαρακτηριστικά όπως ο θόρυβος (Image Noise), ο λόγος σήματος-προς-θόρυβο (SNR), η χωρική διακριτική ικανότητα και οι ψευδοεικόνες.
Στην παρούσα εργασία, έγινε σύγκριση των δύο εγκατεστημένων υπολογιστικών τομογράφων στο ΠΑ.Γ.Ν.Η. (Siemens Somatom Sensation 16: 16 τομών και GE Revolution GSI: 64 τομών) ως προς τη δόση (CTDIvol , DLP, ενεργός δόση) αλλά και ως προς την ποιότητα εικόνας (θόρυβος, λόγος σήματος-προς-θόρυβο) για τις ακόλουθες εξετάσεις: κεφαλής, θώρακος, άνω κάτω κοιλίας, θώρακος και άνω κάτω κοιλίας μαζί. Οι εξετάσεις που μελετήθηκαν αφορούσαν αποκλειστικά ενήλικους ασθενείς και για την ποιότητα εικόνας, επιλέχθηκαν συγκεκριμένες περιοχές (ίδιες σε όλους τους ασθενείς) για κάθε ανατομική περιοχή προς απεικόνιση.
Ένα από τα κυριότερα αποτελέσματα που εξήχθησαν είναι πως μόνο για εξετάσεις κεφαλής η δόση ακτινοβολίας είναι μεγαλύτερη για το μηχάνημα της Siemens. Για τους υπόλοιπους τύπους εξετάσεων, ο υπολογιστικός τομογράφος της GE επιβαρύνει περισσότερο τους ασθενείς με ακτινοβολία. Όσον αφορά την ποιότητα εικόνας, για εξετάσεις κεφαλής, τόσο για συμβατική όσο και για ελικοειδή σάρωση, ο θόρυβος είναι χαμηλότερος και ο λόγος σήματος-προς-θόρυβο υψηλότερος για το μηχάνημα της Siemens σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές αυτού της GE. Για εξετάσεις θώρακος (απλές και με σκιαγραφικό), παρατηρείται υπεροχή του τομογράφου της Siemens στην αορτή, ενώ η διαφορά των δύο τομογράφων ως προς τις μεταβλητές θορύβου και SNR στην καρδιά και τον μαστό είναι αρκετά μικρή. Επίσης, για εξετάσεις άνω κάτω κοιλίας, ο θόρυβος και στις τρεις προς μελέτη ανατομικές δομές (αορτή, ήπαρ, σπλήνας) είναι χαμηλότερος για το μηχάνημα της Siemens, με την ταυτόχρονη υπεροχή του στις τιμές του SNR (εξετάσεις απλές και

με σκιαγραφικό). Για εξετάσεις θώρακα και άνω κάτω κοιλίας μαζί, φάνηκε πως στην περίπτωση εξέτασης θώρακα, το μηχάνημα της Siemens εμφανίζει αυξημένο θόρυβο σε σχέση με αυτό της GE στην αορτή, την καρδιά και το μαστό, αλλά συγχρόνως, ο λόγος σήματος-προς-θόρυβο είναι επίσης αυξημένος, εκτός στην περίπτωση της καρδιάς. Γενικά για εξετάσεις άνω κάτω κοιλίας, το SNR είναι μεγαλύτερο για το μηχάνημα της Siemens και παράλληλα, ο θόρυβος του μηχανήματος αυτού είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο του τομογράφου της GE.
Λέξεις-κλειδιά:
Δόση, Θόρυβος, Υπολογιστική Τομογραφία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
25
Αριθμός σελίδων:
96

Διπλωματική Εργασία pdf.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.