Συνεδρίαση Τέταρτη (4η): 16 Οκτωβρίου 1975

Πρακτικά uoadl:185077 399 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Τέταρτη (4η): 16 Οκτωβρίου 1975
Χρονική κάλυψη:
19751016
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δικαστικά – Νομικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Πρόγραμμα Σπουδών
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Διοικητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Φοιτητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Καθηγητής Α. Αποστολάκης, εκπαιδευτική άδεια, επανεξέταση του θέματος της χορήγησης (Νομικός Σύμβουλος, γνωμάτευση υπ'αρίθμ. 196/27-6-75)
Μαθηματική Ανάλυση, Β΄ τακτική έδρα, τριμελής επιτροπεία για την κρίση των υποψηφίων
Θεωρητική Φυσική, Β΄ τακτική έδρα, προκήρυξη
Ηλεκτρονική Φυσική, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή για πλήρωση της θέσης
Βαρέα ασθενείς φοιτητές, μετεγγραφή ανά τμήμα
Αλλοδαπά πτυχία, αναγνωρίσεις
Ανακοινώσεις
Μαθήματα κενών εδρών και υποχρεωτικά, εντολές διδασκαλίας για το πανεπιστημιακό έτος 1975-1976
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, διορισμοί, ανανεώσεις και προαγωγές
Φοιτητικοί σύλλογοι, παρουσία εκπροσώπων τους στις συνεδριάσεις των καθηγητών
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.