Συνεδρίαση Δέκατη (10η): 18 Δεκεμβρίου 1975

Πρακτικά uoadl:185083 377 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη (10η): 18 Δεκεμβρίου 1975
Χρονική κάλυψη:
19751218
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διοικητικά
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Οργανική Χημεία, κενή τακτική έδρα, προκήρυξη
Επικουρικοί καθηγητές, έγγραφο
Αλλοδαπά πτυχία, αναγνωρίσεις
Ανακοινώσεις
Φοιτητές από Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής, μετεγγραφή (Νόμος 197/75)
Ενδεικτικό Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Ερεύνης, έναρξη λειτουργίας
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές, διορισμοί
Χημικό Τμήμα και Φαρμακευτικό Τμήμα, βιβλιοθήκη, ίδρυση και λειτουργία
Ειδικότητα Κλινική Χημεία, σύνταξη Διατάγματος, δύο καθηγητές εκπρόσωποι Σχολής, σχετικό έγγραφο από Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών
Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας στην Πανεπιστημιούπολη, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός, προμήθεια
Χαρ. Χαραλαμπίδης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Κάκουλλος
Υποψήφιος διδάκτορας Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Β. Κιόρτσης
Παντελής Μάριος Ζερβός, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Ιω. Ζαμπάκας
Γεώργιος Βασιλειάδης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Μιχαήλ Σκούλλος, διατριβή επίδ διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Κατάκης
Παναγιώτης Μιχαηλίδης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Κοντόπουλος
Ευστράτιος Α. Σολωμός, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο Σ. Σβολόπουλος
Πρακτικά, επικύρωση
Μιχαήλ Πλυτζανόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.