Συνεδρίαση Δέκατη Πέμπτη (15η): 13 Ιουνίου 1977

Πρακτικά uoadl:185363 270 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Πέμπτη (15η): 13 Ιουνίου 1977
Χρονική κάλυψη:
19770613
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Υποτροφίες, Αριστεία
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Εντεταλμένος υφηγητής Β. Καπούλας, πρόταση από καθηγητή Δ. Γαλανό για διορισμό του ως έκτακτου καθηγητή (Νόμος 4542/66)
Εντεταλμένος υφηγητής Π. Πουλόπουλος, έγγραφο για το διορισμό του ως έκτακτου καθηγητή ( Νομοθετικό Διάταγμα 4542/66)
Υποψήφια υφηγήτρια Ε. Γκελτή Δούκα, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Φ. Καφάτος
Υποψήφιος υφηγητής Σ. Παρασκευάς, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις και προαγωγές
Σ. Πασσάλογλου Εμμανουηλίδου, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Ιω. Παναγόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Ανδρεαδάκης
Ρέα Παλαιοπούλου, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Κ. Μανδραγός, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Καθηγητές Δ. Λάλας, Ν. Αντωνίου, έγγραφο εκ μέρους του Φυσικού Τμήματος για τη συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Θεωρητικής Φυσικής στη Τεργέστη
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., προϋποθέσεις για την κατάταξη και εγγραφή τους προς απόκτηση και έτερου πτυχίου (άρθρο 1, παρ. 3, Νόμος 379/8.7.76, ΦΕΚ 176/ 12.7.76 τ. Α' )
Τίτλοι σπουδών από Πανεπιστήμια αλλοδαπής, αναγνωρίσεις
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.