Συνεδρίαση Έκτη: 22 Δεκεμβρίου 1886

Πρακτικά uoadl:1914 914 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτη: 22 Δεκεμβρίου 1886
Χρονική κάλυψη:
18861222
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Υποτροφίες, Αριστεία
Φοιτητικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Προσωπικό
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Τσούφλειο κληροδότημα
Ι. Ιατρίδης
Δημήτριος Δογαρόπουλος
Εμμανουήλ Γιαννόπουλος
Ορυκτολογικό Μουσείο
Φυσιολογικό Εργαστήριο
Ρήγας Νικολαΐδης
Ιωάννης Ζωχιός
Κωνσταντίνος Βουσάκης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3