Η κατάσχεση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2644713 364 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-22
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κούτση Ναταλία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Β' Ιδιωτικού Δικαίου - Κατεύθυνση Πολιτικής Δικονομίας, ΕΚΠΑ
Σπυρίδων-Στέφανος Πανταζόπουλος, Καθηγητής Β' Ιδιωτικού Δικαίου - Κατεύθυνση Πολιτικής Δικονομίας, ΕΚΠΑ
Δημήτριος Τσικρικάς, Καθηγητής Β' Ιδιωτικού Δικαίου - Κατεύθυνση Πολιτικής Δικονομίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η κατάσχεση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η κατάσχεση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η κατάσχεση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ήτοι δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, ως έκφανση της κατάσχεσης ειδικών περιουσιακών στοιχείων, όπως η κατάσχεση αυτή ρυθμίζεται στα άρθρα 1022 επ. ΚΠολΔ. Αφενός, ερευνάται το αντικείμενο της κατάσχεσης με έμφαση στον περιουσιακό χαρακτήρα και τη δυνατότητα μεταβίβασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, δυνατότητα που δεν πρέπει να λαμβάνεται ως δεδομένη, καθώς εμφανίζονται αρκετές ιδιομορφίες ως προς το χρόνο, τον τόπο, την έκταση των μεταβιβαζόμενων εξουσιών καθώς και την σχέση ανάμεσα στον πρωτογενή, τον δευτερογενή δικαιούχο των δικαιωμάτων και τους δανειστές αυτών. Αφετέρου, γίνεται ανάλυση της τελολογίας πίσω από την ανάγκη έκδοσης δικαστικής απόφασης που να επιτρέπει την κατάσχεση, των κριτήριων του δικαστικού ελέγχου και της διαδικασίας έκδοσης της απόφασης. Τέλος, γίνεται λόγος για τη διαδικασία επιβολής της κατάσχεσης και τα πρόσφορα μέσα αξιοποίησης του δικαιώματος. Οι τελικές σκέψεις της μελέτης επικεντρώνονται στην ανάγκη να λάβει χώρα επεξεργασία –νομοθετική και θεωρητική– του θεσμού της κατάσχεσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, προκειμένου ο θεσμός να τύχει ευρύτερης πρακτικής εφαρμογής, ιδίως σε μία εποχή όπου η ανεπάρκεια των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη εντείνεται, ενώ παράλληλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας προσλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερη αξία στις συναλλαγές, διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο την άυλη οικονομία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)
Πνευματική ιδιοκτησία
Βιομηχανική ιδιοκτησία
Λέξεις-κλειδιά:
αναγκαστικήεκτέλεση, κατάσχεση, 1022ΚΠολΔ, διανοητική ιδιοκτησία, πνευματική ιδιοκτησία, βιομηχανική ιδιοκτησία, άυλα αγαθά
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
97
Αριθμός σελίδων:
118
Κατάσχεση δικαιωμάτων διανοητι κής ιδιοκτησίας final.pdf (995 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο