Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και η μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776224 251 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-03
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κατσίπης Ευάγγελος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πασιάς Γεώργιος, Καθηγητής Φ.Π.Ψ.
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Καθηγητής Φ.Π.Ψ
Παπακωνσταντίνου Άλμπα Αντιγόνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Φ.Π.Ψ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και η μεταφορά τους στην Ελλάδα.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και η μεταφορά τους στην Ελλάδα.
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία αντλεί ερευνητικό ενδιαφέρον από την ενσωμάτωση του τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις περιοχές κοινοτικού ενδιαφέροντος αρχής γενομένης με τη συνθήκη του Μάαστριχτ και ακολούθως με τη Στρατηγική της Λισαβόνας και τη Διακήρυξη της Κοπεγχάγης. Συγκεκριμένα, στη νέα οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα που διαμορφώνεται ως συνέπεια του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης των αγορών και της διασύνδεσή του με το δόγμα του νέο-φιλελευθερισμού η διατήρηση της γνώσης υπό τη μορφή ανανέωσης των ικανοτήτων και επαγγελματικών προσόντων γίνεται αντιληπτή ως μια ατομική και δια βίου διαδικασία. Ως εκ τούτου, τα ευρωπαϊκά συστήματα ΕΕΚ επωμίζονται με τη διαχείριση σημαντικού μέρους των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο τόσο σε επίπεδο παραγωγής γνώσης, όσο και διαχείρισης των μαθησιακών διαδρομών στις δομές της δια βίου εκπαίδευσης με αποτέλεσμα την ενίσχυση του διαμεσολαβητικού τους ρόλο στην κατανομή των κοινωνικών και επαγγελματικών θέσεων αλλά και στη διαμόρφωση σημαντικού μέρους του αποθεματικού των «οικονομιών της γνώσης» σε ανθρώπινο δυναμικό.
Σε αυτή την ανάγνωση οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν στα συστήματα ΕΕΚ και των οποίων τα οφέλη αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στην οικονομική μεγέθυνση της ΕΕ διαμέσου της προώθησης μιας δέσμης των πολιτικών που συγκροτούν τις «Διαδικασίες της Κοπεγχάγης» νομιμοποιούνται με σκοπό την οικοδόμηση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου για την ΕΕΚ, ο οποίος συγκροτείται από πολυεπίπεδα δίκτυα διακυβέρνησης που υπακούουν σε παγκόσμιες εκπαιδευτικές ατζέντες με σκοπό τη μεταφορά των παραγόμενων πολιτικών σε εθνικό επίπεδο διαμέσου της χρήσης τεχνολογιών «εξευρωπαϊσμού» και οριζόντιων πρωτοβουλιών συνεργασίας.
Συνεπώς, η διερεύνηση του περιεχομένου των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων και των μηχανισμών προώθησής τους, καθώς και της μεταφοράς τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα συνιστούν το σκοπό της παρούσας εργασίας. Για την επίτευξη του διττού αυτού σκοπού, στο εφαρμοσμένο πλαίσιο της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου αξιοποιώντας κυρίως πρωτογενείς αλλά και δευτερογενείς πηγές δεδομένων, οι οποίες αποτελούνται από νομοθετικά κείμενα και εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου καθώς επίσης σε μελέτες και επιστημονικά άρθρα με αντίστοιχο περιεχόμενο.
Σε επίπεδο συμπερασμάτων επιβεβαιώνεται ο ρόλος της γεωγραφικής κινητικότητας στην ενίσχυση των ανισοτήτων προς όφελος των υψηλά εκβιομηχανισμένων οικονομιών μέσω της διαρροής ανθρώπινου κεφαλαίου, ενώ το νέο καθεστώς διακυβέρνησης που διαμορφώνεται για την ΕΕΚ, ωθεί τα συστήματά της σε «ισομορφισμό» με συνέπεια τα αποτελέσματά τους να αντλούν από συγκεκριμένες δεξαμενές «μαθησιακών αποτελεσμάτων» οι οποίες υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς με την αρχιτεκτονική των πολιτικών που καθοδηγούνται από την πίστη στους αριθμούς. Σε ένα τέτοιο καθεστώς διακυβέρνησης νέες ισχυρές ιδέες και αντιλήψεις διαμορφώνονται για την ΕΕΚ, θεμελιώνοντας τη μεταφορά πολιτικής σε μια πολυπλοκότητα διαμέσου της οποίας καλλιεργείται μια δυναμική με αρνητικές επιπτώσεις στην επιτυχία των προωθούμενων μεταρρυθμίσεων που προωθούνται από το ευρωπαϊκό στο εθνικό επίπεδο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
ΕΕΚ, Ικανότητες, Εξευρωπαϊσμός, Μαθησιακά Αποτελέσματα, Αριστεία, Μεταφορά Πολιτικής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
100
Αριθμός σελίδων:
147

ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΟ 03.07.18.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.