Η επίδραση του ενήλικου δεσμού και του φόβου της διαπροσωπικής εγγύτητας στην προβληματική χρήση του διαδικτύου σε νεαρούς ενήλικες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779022 244 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-20
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Χωραΐτης Χαράλαμπος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γιοβαζολιάς Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ψυχολογία, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μαλλιώρη Μινέρβα-Μελπομένη, Καθηγήτρια, Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Βασιλειάδου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Θεολογικής Σχολής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση του ενήλικου δεσμού και του φόβου της διαπροσωπικής εγγύτητας στην προβληματική χρήση του διαδικτύου σε νεαρούς ενήλικες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση του ενήλικου δεσμού και του φόβου της διαπροσωπικής εγγύτητας στην προβληματική χρήση του διαδικτύου σε νεαρούς ενήλικες
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Η επίδραση του ενήλικου δεσμού και του φόβου διαπροσωπικής εγγύτητας στην προβληματική χρήση του διαδικτύου σε νεαρούς ενήλικες» αφορά στη βιβλιογραφική και ερευνητική θεώρηση του προαναφερθέντος τίτλου.
Στη θεωρητική προσέγγιση διασαφηνίζονται οι έννοιες «ενήλικος δεσ-μός» καθώς και οι τύποι, τα ενεργά μοντέλα και η επίδρασή του στις μετέπε-ιτα σχέσεις, διαπροσωπικές ή μη. Να σημειωθεί εδώ ότι σύμφωνα με τη θεω-ρία της προσκόλλησης όπως ονομάζεται εναλλακτικά ο «ενήλικος δεσμός», υπάρχει η ιδέα ότι οι άνθρωποι δημιουργούν νοητικές αναπαραστάσεις του εαυτού τους και των σημαντικών ανθρώπων γύρω τους, με βάσει τις διαπρο-σωπικές εμπειρίες τους.
Στη συνέχεια αναλύεται η έννοια του «φόβου διαπροσωπικής εγγύτη-τας». Της αδυναμίας δηλαδή ενός ατόμου (λόγω συναισθηματικής διαταρα-χής), να ανταλλάξει σημαντικές σκέψεις και συναισθήματα για το ίδιο, με άλλο άτομο το οποίο εκτιμά και θέλει να σχετίζεται μαζί του (Descutner & Thelen, 1991).
Έπειτα συζητούνται οι έννοιες: εθισμός, εξάρτηση, κατάχρηση με ή δί-χως χημικές ουσίες. Γίνεται αναφορά στις εξαρτησιογόνες ουσίες, στην έννοια της βιολογικής ανοχής και στην έννοια του συνδρόμου στέρησης. Κλείνοντας γίνεται μια προσπάθεια νευροβιολογικής προσέγγισης των εξαρτήσεων, γεγονός το οποίο αποτελεί και τη βάση της παρούσης για τη μετάβαση από την βιολογική εξάρτηση στον εθισμό δίχως χημική ουσία.
Η επόμενη έννοια η οποία αναλύεται είναι ο διαδικτυακός εθισμός. Α-ποτελεί μια νέα μορφή εξάρτησης, η οποία αφορά στην υπερβολική χρήση του συγκεκριμένου μέσου και τις επιδράσεις που έχει η χρήση αυτή στη συμ-περιφορά όσων εμφανίζουν αδυναμία να τη διαχειριστούν. Μελετώνται οι τύποι της διαδικτυακής εξάρτησης παγκοσμίως, τα κριτήρια διάγνωσης του εθισμού στο διαδίκτυο, το προφίλ του εξαρτημένου χρήστη, οι προβληματισ-μοί που διέπουν τη φύση του εθισμού και οι διαφορές στα διαγνωστικά εγχε-ιρίδια (DSM IV – V). Εν κατακλείδι, γίνεται η διαφοροποίηση της έννοιας «ε-θισμός στο διαδίκτυο» με την έννοια «προβληματική χρήση του διαδικτύου».
Στο τέλος του θεωρητικού μέρους επιχειρείται η βιβλιογραφική συσχέ-τιση μεταξύ των εννοιών «ενήλικος δεσμός», «φόβος διαπροσωπικής εγγύτητας» «προβληματική χρήση του διαδικτύου», έννοιες που πραγματεύεται και η ερευνητική μελέτη της παρούσης.
Η έρευνα είχε στόχο να διακρίνει αν και κατά πόσο ο ενήλικος δεσμός και ο φόβος διαπροσωπικής εγγύτητας προβλέπουν (προκαλούν ή ενισχύουν) την προβληματική χρήση του διαδικτύου. Η έρευνα διεξήχθη μέσω τριών ερωτη-ματολογίων που αξιολογούν ποιοτικά τα παραπάνω φαινόμενα. To ερωτη-ματολόγιο για την αξιολόγηση του ενήλικου δεσμού (Fraley Chris, Brumbaugh, Heffernan, & Vicary, 2011), για τον φόβο της διαπροσωπικής εγ-γύτητας (Descutner & Thelen, 1991) καθώς και για τον εθισμό στο διαδίκτυο (Φιλιππάκη, Τ-Ε. & Γιοβαζολιάς, Θ., 2015).
Μελετήθηκαν 150 νεαροί ελληνόφωνοι ενήλικες ηλικίας 18-25 ετών, με Μ.Ο. ηλικίας 22,6 έτη, εκ των οποίων οι 62, άνδρες και οι 88, γυναίκες.
Μετά τον έλεγχο και την παρουσίαση των δημογραφικών στοιχείων δι-ερευνήθηκαν οι ακόλουθες υποθέσεις. Η διαφοροποίηση των μεταβλητών αναφορικά με το φύλο του δείγματος, καθώς και οι συσχετίσεις και η γραμ-μική παλινδρόμηση των μεταβλητών, μεταξύ τους.
Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι: στη μεταβλητή του αποφευκτικού τύπου υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στα φύλα (p. Sig=0,031). Από τις μέ-σες τιμές του δείγματος παρατηρείται ελαφρώς υψηλότερο (0,373) σκοράρισμα των ανδρών. Στη μεταβλητή του αγχώδους τύπου δεν παρατηρείται αξιόλογη διαφοροποίηση σε σχέση με το φύλο(p. Sig=0,052 / 0,059 > 0,05) . Στη μεταβλητή του φόβου διαπροσωπικής εγγύτητας υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στα φύλα (p. Sig=0,00). Από τις μέσες τιμές του δείγματος παρατηρείται ελαφρώς υψηλότερο (0,300) σκοράρισμα των ανδρών. Στη μεταβλητή του εθισμού στο διαδίκτυο υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στα φύλα (p. Sig=0,00). Από τις μέσες τιμές του δείγματος παρατηρείται ελαφρώς υψηλότερο (0,225) σκοράρισμα των ανδρών.
Αναφορικά με τις συσχετίσεις παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα. Ο τύπος αποφυγής δε σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τον αγχώδη τύπο ή την προβληματική χρήση του διαδικτύου. Παρατηρήθηκε συσχέτιση του τύπου αποφυγής με το φόβο διαπροσωπικής εγγύτητας (r = 0,606, p. Sig = 0,00), του αγχώδους τύπου με το φόβο διαπροσωπικής εγγύτητας (r = 0,299, p. Sig = 0,00), του αγχώδους τύπου με την προβληματική χρήση του διαδικτύου (r = 0,325, p. Sig = 0,00) και του φόβου διαπροσωπικής εγγύτητας με την προβλη-ματική χρήση του διαδικτύου (r = 0,312, p. Sig = 0,00). Τέλος, παρατηρήθηκε μια στατιστικά σημαντική εξίσωση παλινδρόμησης (F(5,144)=7,320, p. Sig=0,00<0,05) με συντελεστή R2=0,175 Να τονιστεί εδώ ότι ο συντελεστης R2 εκφράζει σε ποσοστό 17,5% την μεταβλητότητα της εξαρτημένης μεταβλη-τής. Επίσης, οι μεταβλητές ηλικία και τύπος αποφυγής είναι μη στατιστικά σημαντικές, εντός του μοντέλου, πράγμα που εξηγεί την τιμή του R2. Η εξί-σωση δίνεται από τον τύπο: y = 1,947 – 0,215 (φύλο) + 0,94 (αγχ. τύπος) + 0,35 (φ.δ.ε).
Τέλος, αναλύονται τα αποτελέσματα και οι περιορισμοί της έρευνας ενώ παρατίθενται κάποιες προτάσεις.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ενήλικος δεσμός, Φόβος διαπροσωπικής εγγύτητας, Προβληματική χρήση του διαδικτύου, Νεαροί ενήλικες, Εξάρτηση, Εθισμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
107
Αριθμός σελίδων:
157
CHORAITIS CHARALAMPOS MASTER.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο