Μεταβίβαση φορτίου σε απεριοδικά τμήματα B-DNA, αποτελούμενα από διαφορετικά ζεύγη βάσεων: Περιγραφή Ισχυρής Δέσμευσης σε επίπεδο ζευγών βάσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817122 111 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-05
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Θεοδωράκου Μαρίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Σιμσερίδης, Επίκουρος καθηγητής, τμήμα φυσικής, Θεωρητική φυσική στερεάς κατάστασης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μεταβίβαση φορτίου σε απεριοδικά τμήματα B-DNA, αποτελούμενα από διαφορετικά ζεύγη βάσεων: Περιγραφή Ισχυρής Δέσμευσης σε επίπεδο ζευγών βάσεων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μεταβίβαση φορτίου σε απεριοδικά τμήματα B-DNA, αποτελούμενα από διαφορετικά ζεύγη βάσεων: Περιγραφή Ισχυρής Δέσμευσης σε επίπεδο ζευγών βάσεων
Περίληψη:
Μελετάται η μεταβίβαση φορτίου σε απεριοδικά πολυμερή τμήματα B-DNA, περιέχοντα και τα δύο δυνατά ζεύγη βάσεων (Αδενίνη - Θυμίνη, Γουανίνη - Κυτοσίνη). Χρησιμοποιείται η προσέγγιση Ισχυρής Δεσμεύσεως και πιο συγκεκριμένα το πρότυπο σύρματος, στο οποίο η θέση όπου εντοπίζεται ο φορέας είναι το ζεύγος βάσεων (μονομερές). Μελετώνται πολυμερή αποτελούμενα από N μονομερή. Αναλύονται οιονεί περιοδικές (Fibonacci, Thue - Morse, Double Period, Rudin - Shapiro) και μορφοκλασματικές (Cantor Dust, Asymmetric Cantor Set) ακολουθίες μονομερών. Ο φορέας είναι ηλεκτρόνιο ή οπή, προερχόμενος από αναγωγή ή οξείδωση, αντιστοίχως. Χρησιμοποιούνται οι επιτόπιες ενέργειες του φορέα σε κάθε ζεύγος βάσεων και οι παράμετροι μεταπηδήσεως του φορέα από ένα ζεύγος βάσεων στα αμέσως γειτονικά του. Ο φορέας τοποθετείται σε ένα μονομερές και εξετάζεται η μεταβίβαση του κατά μήκος του πολυμερούς. Τα φυσικά μεγέθη, τα οποία υπολογίζονται είναι τα ιδιοφάσματα των HOMO και LUMO περιοχών, οι αντίστοιχες πυκνότητες καταστάσεων, το χάσμα HOMO-LUMO, οι μέσες χρονικά πιθανότητες ευρέσεως του φορέα σε κάθε μονομερές, το συχνοτικό περιεχόμενο της μεταβιβάσεως του φορέα (δηλαδή τα φάσματα Fourier, η σταθμισμένη μέση συχνότητα των ταλαντώσεων φορτίου σε κάθε μονομερές, η ολική σταθμισμένη συχνότητα του πολυμερούς) καθώς και ο καθαρός μέσος ρυθμός μεταβιβάσεως του φορτίου από το πρώτο στο τελευταίο μονομερές.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
DNA, μεταβίβαση φορτίου, μεταφορά φορτίου, Πρότυπο Ισχυρής Δέσμευσης, απεριοδικά τμήματα, επιτόπια ενέργεια.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
66
Αριθμός σελίδων:
76
Διπλωματική ΜΔΕ Θεοδωράκου Μαρίνα.pdf (6 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο