Ψυχοσυναισθηματικές και γλωσσικές λειτουργίες μαθητών με Διεγνωσμένα Μαθησιακά Προβλήματα κατά τη μετάβασή τους από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Προτάσεις για την παραγωγή διδακτικού υλικού.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2838735 131 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-01
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Δεφίγγου Γεωργία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
1. Δράκος Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
2. Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα, Ομότιμη Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
3. Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
4. Γαλανάκη Ευαγγελία, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
5. Σιδερίδης Γεώργιος, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
6. Σούλης Σπύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής,ΠΤΔΕ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
7. Αλευριάδου Αναστασία, Καθηγήτρια, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψυχοσυναισθηματικές και γλωσσικές λειτουργίες μαθητών με Διεγνωσμένα Μαθησιακά Προβλήματα κατά τη μετάβασή τους από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Προτάσεις για την παραγωγή διδακτικού υλικού.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία είναι μία ερευνητική μελέτη που επιχειρεί να καλύψει το κενό στον ελλαδικό χώρο όσον αφορά την ψυχοσυναισθηματική και γλωσσική λειτουργία των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες κατά τη μετάβασή τους από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Πιο αναλυτικά, με στόχο τη διερεύνηση της ψυχοσυναισθηματικής και γλωσσικής λειτουργίας των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες, η έρευνα επιχειρεί να «χαρτογραφήσει» τα επιμέρους προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες (Μ.Δ.), όπως συναισθηματικά προβλήματα, προβλήματα συμπεριφοράς, προβλήματα στις σχέσεις με τους συνομηλίκους, δυσκολίες στη γλωσσική λειτουργία και τέλος, δυσκολίες στην αυτοαντίληψή τους κατά τη μετάβαση στο Γυμνάσιο. Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 110 παιδιά, 110 εκπαιδευτικοί και 110 γονείς από τους οποίους οι 55 αποτελούν το δείγμα και οι άλλοι 55 την Ομάδα Ελέγχου (Ο.Ε.). Το δείγμα προέρχεται από περιοχές της Αττικής από Δημοτικά και Γυμνάσια. Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαίωσαν σε γενικές γραμμές τις υποθέσεις. Αρχικά, διαπιστώθηκε ότι από την πλευρά των γονέων τα παιδιά με Μ.Δ. παρουσιάζουν περισσότερα ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα σε σχέση με τα παιδιά χωρίς Μ.Δ. τόσο στην Στ’ Δημοτικού όσο και στην Α’ Γυμνασίου. Από την άλλη πλευρά, τόσο τα παιδιά με Μ.Δ. όσο και τα παιδιά χωρίς Μ.Δ. εμφάνισαν στατιστικά σημαντική αύξηση στα ψυχοσυναισθηματικά τους προβλήματα κατά τη μετάβασή τους από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Τα ίδια αποτελέσματα βρέθηκαν και από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τους οποίους τόσο οι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού όσο και της Α΄ Γυμνασίου παρουσιάζουν περισσότερα ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα σε σχέση με τα παιδιά χωρίς Μ.Δ.. Επίσης, βρέθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση κατά τη μετάβαση στο Γυμνάσιο των παιδιών με Μ.Δ. με βάση τη σκοπιά των εκπαιδευτικών σε σχέση με τα παιδιά χωρίς Μ.Δ. τα οποία δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Άλλος ένας τομέας που διερευνήθηκε είναι η γλωσσική λειτουργία. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά με Μ.Δ. τόσο της ΣΤ΄ Δημοτικού όσο και της Α΄ Γυμνασίου αντιμετωπίζουν περισσότερα γλωσσικά προβλήματα σε σχέση με τα παιδιά χωρίς Μ.Δ. τόσο από τη σκοπιά των ίδιων των παιδιών όσο και από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών τους. Επιπλέον, δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά τα γλωσσικά προβλήματα των παιδιών με Μ.Δ. και χωρίς Μ.Δ. κατά τη μετάβαση στο Γυμνάσιο σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών. Ωστόσο, σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών
xxvi
υπάρχει στατιστικά σημαντική αύξηση στα γλωσσικά προβλήματα των μαθητών με Μ.Δ. κατά τη μετάβαση στο Γυμνάσιο σε σχέση με τα παιδιά χωρίς Μ.Δ.. Επιπλέον, στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η αυτοαντίληψη των μαθητών. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας τα παιδιά με Μ.Δ. έχουν χαμηλότερη συνολική αυτοαντίληψη σε σχέση με τους μαθητές χωρίς Μ.Δ. τόσο στη Στ΄Δημοτικού όσο και στην Α’ Γυμνασίου. Επιπροσθέτως, κατά τη μετάβαση στο Γυμνάσιο παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση στη συνολική αυτοαντίληψη τόσο των μαθητών με Μ.Δ. όσο και των μαθητών χωρίς Μ.Δ.. Τα ευρήματα συζητούνται στα πλαίσια της διεθνούς θεωρητικής και ερευνητικής βιβλιογραφίας για τα ποικίλα ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν μαθητές με Μ.Δ. κατά τη μετάβασή τους από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις σχετικές με την παραγωγή μαθησιακόυ υλικού στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α’ Γυμνασίου που έχει ως στόχο την καλύτερη ένταξη των μαθητών στο μαθησιακό περιβάλλον.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Μαθησιακές Δυσκολίες, Ψυχοσυναισθηματική Λειτουργία, Γλωσσικά Προβλήματα, Μετάβαση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
14
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
377
Αριθμός σελίδων:
353

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2018 - ΠΕΡΓΑΜΟΣ.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2020-07-09.