Πολιτικές αποστολές και στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: θέση τους στην καμπύλη των συγκρούσεων του Lund

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866016 257 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-13
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Γράμμης Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Β. Μαρτζάκλης, PhDc, MSc, Αξιωματικός Πυροσβεστικού Σώματος
Δρ. Σ. Μπλαβούκος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ
Δρ. Ε. Λέκκας, Καθηγητής ΕΚΠΑ
Δρ. Σ. Λόζιος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πολιτικές αποστολές και στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: θέση τους στην καμπύλη των συγκρούσεων του Lund
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Πολιτικές αποστολές και στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: θέση τους στην καμπύλη των συγκρούσεων του Lund
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση των πολιτικών αποστολών και των στρατιωτικών αποστολών και επιχειρήσεων της ΕΕ, καθώς και την τοποθέτησή τους στην καμπύλη των συγκρούσεων του Δρ. Μάικλ Λουντ. Αρχικά, τίθεται το γενικό πλαίσιο του διεθνούς περιβάλλοντος μετά το πέρας του Ψυχρού Πολέμου και γίνεται ανασκόπηση εννοιών και πολιτικών που σχετίζονται με τις συγκρούσεις.
Στη συνέχεια, εξετάζονται πλευρές της θεωρίας των συγκρούσεων. Ειδικότερα, επεξηγείται η έννοια και η εφαρμογή ολοκληρωμένων δράσεων της προληπτικής διπλωματίας. Έπειτα, παρατίθεται η έννοια, τα συστατικά στοιχεία και η κατηγοριοποίηση των διακρατικών και ενδοκρατικών συγκρούσεων. Ακολούθως, παρουσιάζονται σύγχρονα μοντέλα για τον κύκλο ζωής και τα επίπεδα των συγκρούσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στο μοντέλο του Λουντ περί της ιδεατής διάρκειας ζωής των συγκρούσεων.
Έπειτα, γίνεται αναδρομή στην εξέλιξη της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ, με αναφορά στις ευρωπαϊκές και αμερικάνικες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής άμυνας. Δίνεται έμφαση στη Συνθήκη του Μάαστριχτ και τη δημιουργία της ΚΕΠΠΑ, στις Συνθήκες του Άμστερνταμ και της Λισαβόνας, στη Διάσκεψη του Σαιν Μαλό, καθώς και στις πρόσφατες εξελίξεις με ιδιαίτερη μνεία στη Συνολική Στρατηγική της ΕΕ.
Στη συνέχεια, αναπτύσσονται οι κατηγορίες των αποστολών της Συνθήκης της Λισαβόνας και εξετάζονται οι υπάρχουσες δυνατότητες και ικανότητες της ΕΕ για τη εκτέλεση των αποστολών αυτών. Τέλος, αναλύονται οι ενεργές πολιτικές αποστολές και οι ενεργές στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις της ΕΕ και τοποθετούνται στην καμπύλη των συγκρούσεων του Λουντ, ανάλογα με το επίπεδο και τη φάση που βρίσκονται.
Η εργασία καταδεικνύει ότι η ΕΕ δεν δύναται ακόμα να αντιμετωπίζει καταστάσεις αμέσως μετά το πέρας των συγκρούσεων, όταν η ένταση είναι υψηλή. Η ανάλυση επαληθεύει την επικρατούσα άποψη ότι η ΕΕ έχει κυρίως τις δυνατότητες να ανταπεξέλθει σε αποστολές ειρηνικής περιόδου, ή σε περιόδους που η ένταση είναι χαμηλή ή βαίνει ελαττούμενη. Η εργασία επίσης δείχνει ότι οι πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις της ΕΕ δεν διακρίνονται ιδιαίτερα για τον προληπτικό τους χαρακτήρα, αλλά αποβλέπουν κυρίως στην αποτροπή νέας κλιμάκωσης της σύγκρουσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτικές αποστολές, στρατιωτικές επιχειρήσεις, προληπτική διπλωματία, μοντέλο του Michael Lund
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
198
Αριθμός σελίδων:
134
Μεταπτυχιακή_Διπλωματική_Εργασία_Γράμμης.pdf (5 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο