Ανάλυση Κινδύνου Καταστροφής Κτιρίων από Πυρκαγιά και Μεταπυρική Εκτίμηση Επιπτώσεων - Μάτι 2018

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876685 258 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-25
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Ανδρεάδης Ορέστης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης, ΕΤΕΠ, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάλυση Κινδύνου Καταστροφής Κτιρίων από Πυρκαγιά και Μεταπυρική Εκτίμηση Επιπτώσεων - Μάτι 2018
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανάλυση Κινδύνου Καταστροφής Κτιρίων από Πυρκαγιά και Μεταπυρική Εκτίμηση Επιπτώσεων - Μάτι 2018
Περίληψη:
Στη παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η περίπτωση της πυρκαγιάς στο Μάτι και στο Νέο Βουτζά Αττικής το καλοκαίρι του 2018. Πρόκειται για πυρκαγιά σε ζώνη μίξης δασών – οικισμών, η οποία είχε τεράστιες επιπτώσεις όσον αφορά τις ανθρώπινες απώλειες και τις υλικές καταστροφές. Εκατοντάδες αυτοκίνητα και σπίτια υπέστησαν μεγάλες ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς ενώ 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 172 τραυματίστηκαν, καθιστώντας τη συγκεκριμένη πυρκαγιά τη δεύτερη πιο θανατηφόρα του 21ου αιώνα. Στη συνέχεια της εργασίας, γίνεται καταγραφή της εξέλιξης της πυρκαγιάς αλλά και των συνθηκών που συνέβαλαν σε αυτό το καταστροφικό γεγονός και παρατίθενται τα προκαταρκτικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την αρχική έρευνα και αυτοψία ενώ παρατίθεται και πλούσιο φωτογραφικό υλικό που αποτελεί προϊόν αυτοψίας της ομάδας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρατίθενται επίσης προηγούμενες περιπτώσεις καταστροφικών πυρκαγιών σε ζώνες μίξης δασών – οικισμών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καθώς και η διαχρονική εξέλιξη των πυρκαγιών στον Ελλαδικό χώρο από το 2000 μέχρι το 2009. Τέλος, αναλύονται και περιγράφονται οι έννοιες της τρωτότητας και τον επιπτώσεων. Σκοπός της εργασίας είναι η σύγκριση της προκαταστροφικής εκτίμησης κινδύνου στα κτίρια (τρωτότητα), με τις παρατηρούμενες επιπτώσεις μετά την πυρκαγιά ώστε να δοθούν ερμηνείες των αποτελεσμάτων και των πιθανών ασυμφωνιών που θα προκύψουν ενώ παράλληλα να γίνει αξιολόγηση της εφαρμογής της μεθόδου ώστε δυνητικά να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για την εκτίμηση κινδύνου των κτιρίων σε πυρκαγιά σε διάφορες περιοχές συμβάλλοντας έτσι στη λήψη σωστών αποφάσεων και δράσεων και τελικά στη μείωση των επιπτώσεων των μεγάλων πυρκαγιών στις ζώνες μίξης δασών - οικισμών. Για να γίνει αυτή η σύγκριση πραγματοποιήθηκε, αρχικά, εκτίμηση κινδύνου καταστροφής κτιρίων από πυρκαγιά με τη χρήση της λειτουργίας street walk του Google Earth και υπολογίστηκαν οι δείκτες Α (Δείκτης Κινδύνου από τα Χαρακτηριστικά της Πυρκαγιάς), Τ (Δείκτης Τρωτότητας Κατοικίας) και Κ (Συνολικός Δείκτης Κινδύνου Καταστροφής Κατοικίας). Στη συνέχεια, έγινε ανάλυση και καταγραφή των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στα κτίρια, με χρήση επίγειων παρατηρήσεων, οι οποίες αποτελούν προϊόν αυτοψίας της ομάδας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και εναέριων με πτήσεις ΣμηΕΑ (drone) στην περιοχή σχεδόν άμεσα μετά την καταστροφή. Με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S) κατασκευάστηκαν δεκαπέντε (15) χάρτες τρωτότητας των κτιρίων σε πυρκαγιά, δώδεκα (12) για τον κάθε παράγοντα τρωτότητας ξεχωριστά και άλλοι τρεις (3) για κάθε έναν από τους δείκτες Α, Τ και Κ. Επιπλέον, κατασκευάστηκαν τρεις (3) χάρτες μεταπυρικών επιπτώσεων (Κατάσταση Κτιρίων, Βλάβες Κτιρίων, Κατάσταση Καμένης Βλάστησης) όπως αυτές καταγράφηκαν από την αυτοψία αμέσως μετά την πυρκαγιά. Στη συνέχεια, κατασκευάστηκαν έξι (6) χάρτες στατιστικής πυκνότητας με υπόβαθρο τον κάθε έναν από τους δείκτες Α, Τ και Κ και σημειακή απεικόνιση της κατάστασης των κτιρίων (Καμένο, Άκαφτο με περιβάλλοντα χώρο καμένο και Άκαφτο) και των βλαβών που υπέστησαν (Δομικές Βλάβες, Μη Δομικές Βλάβες, Καμία Βλάβη). Τέλος, με τη χρήση του Microsoft Excel δημιουργήθηκαν τρεις (3) γραφικές παραστάσεις Κ – Α, Κ – Τ και Κ – Κατάσταση Κτιρίου (χρησιμοποιώντας έναν αριθμό για κάθε ξεχωριστή κατάσταση). Από την παρατήρηση και την ανάλυση των προαναφερθέντων χαρτών και διαγραμμάτων οδηγούμαστε στα συμπεράσματα ότι 1) φαίνεται πως δεν υπάρχει απόλυτη συσχέτιση του συνολικού δείκτη κινδύνου καταστροφής κατοικίας (Κ) με τις βλάβες που υπέστη τελικά το κτίριο, 2) η συσχέτιση φαίνεται να είναι ισχυρότερη μεταξύ του συνολικού δείκτη κινδύνου καταστροφής κατοικίας (Κ) και της κατάστασης του κτιρίου (Καμένο, άκαφτο με περιβάλλοντα χώρο καμένο, άκαφτο (δεν έφτασε η φωτιά), 3) ο δείκτης Α (Δείκτης Κινδύνου από τα Χαρακτηριστικά της Πυρκαγιάς) φαίνεται να μην έχει απόλυτη συσχέτιση τόσο με τις βλάβες όσο και με την κατάσταση του κτιρίου, 4) παρατηρείται αρκετά καλύτερη συσχέτιση του δείκτη Τ (Δείκτης Τρωτότητας Κατοικίας) με την κατάσταση της κατοικίας, 5) φαίνεται πως τα κτίρια με υψηλή τρωτότητα επηρεάζουν αρκετά τα κοντινά κτίρια ακόμα και αν τα τελευταία δεν έχουν ιδιαίτερα υψηλή τρωτότητα και αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως το φαινόμενο μπορεί να αντιμετωπιστεί συλλογικά και δυνητικά να συμπεριληφθεί στη μέθοδο υπολογισμού της τρωτότητας, 6) τα κτίρια στο Μάτι υπέστησαν πολύ πιο σοβαρές βλάβες και αυτό οφείλεται κυρίως στην ποιότητα των υλικών κατασκευής όπως φαίνεται και από τον γενικά πιο υψηλό δείκτη Τ, 7) από τις γραφικές παραστάσεις βλέπουμε πως οι τιμές είναι πιο ομαλά διεσπαρμένες στα διαγράμματα Κ – Α παρά στα διαγράμματα Κ – Τ άρα σε γενικές γραμμές οι τιμές του Α επηρεάζουν περισσότερο την συνολική τρωτότητα Κ, 8) για την περίπτωση του Νέου Βουτζά που η τιμή του R2 στη γραφική παράσταση Κ – Α προσεγγίζει το 1 ενώ στη Κ – Τ είναι κοντά στο 0, δικαιολογείται από το γεγονός ότι τα κτίρια στην περιοχή έχουν γενικά χαμηλό Τ αλλά λόγω των μεγάλων κλίσεων που παρατηρούνται σε αρκετά σημεία της περιοχής το Α γίνεται αρκετά μεγαλύτερο και έτσι γίνεται στην ουσία ο παράγοντας που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την τελική τιμή του Κ, 9) από τη γραφική παράσταση Κ – Κατάσταση Κτιρίου παρατηρούμε πως παρόλο που υπάρχουν κτίρια με μικρή τρωτότητα που κάηκαν, δεν υπάρχουν καθόλου κτίρια με τρωτότητα πάνω από 30 που να μην επηρεάστηκαν καθόλου από την πυρκαγιά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς μπορεί να μας οδηγήσει στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι θα πρέπει να επιδιώκουμε κατά την μελέτη για την κατασκευή κτιρίων σε ζώνες μίξης δασών οικισμών να έχουμε τιμές Συνολικού Δείκτη Κινδύνου Καταστροφής Κατοικίας τουλάχιστον κάτω από 30. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως, παρόλο που θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες προσθήκες στη μέθοδο αξιολόγησης ώστε να γίνει πιο ακριβής, οι πυρκαγιές είναι φαινόμενα ιδιαίτερα απρόβλεπτα και είναι πρακτικά αδύνατο να συνυπολογίσουμε όλες τις παραμέτρους και να έχουμε ακριβή πρόβλεψη της εξέλιξης της πυρκαγιάς και μηδενικές επιπτώσεις. Στο τελευταίο μέρος της διπλωματικής εργασίας παρατίθενται προτάσεις και δράσεις για τη μείωση της τρωτότητας κτιρίων σε πυρκαγιά που απευθύνονται τόσο στους ιδιοκτήτες των κατοικιών όσο και στην πολιτεία ενώ παράλληλα αναλύονται οι δυσκολίες και οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στην Ελλάδα όσον αφορά την θέσπιση κανονισμών και τη λήψη μέτρων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Πυρκαγιά, Μάτι, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Τρωτότητα, Επιπτώσεις, Μεικτές Δασικές – Αστικές Ζώνες, Φυσικές Καταστροφές, Περιβάλλον
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
55
Αριθμός σελίδων:
84

Διπλωματική_FINAL.pdf
9 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.