Συσχέτιση του Grace Score με το Syntax Score στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876778 131 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-25
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Κατσής Λεωνίδας
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τούσουλης Δημήτριος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Κυρίτση Ελένη, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας
Τούτουζας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση του Grace Score με το Syntax Score στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συσχέτιση του Grace Score με το Syntax Score στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα
Περίληψη:
Εισαγωγή: Τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα αντιπροσωπεύουν την πιο κοινή αιτία θανάτου στον δυτικό κόσμο. Οι οδηγίες της Αμερικανικής και Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της πρόωρης διαστρωμάτωσης κινδύνου στη διαχείριση των ασθενών με Ο.Σ.Σ. και συστήνουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εκτίμηση κινδύνου
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συσχέτιση μεταξύ GRACE score και της αγγειογραφικής βαρύτητας της στεφανιαίας νόσου όπως εκτιμάται από το SYNTAX score, στους ασθενείς που παρουσιάζονται με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο.
Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 134 ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο που εισήχθησαν στη Μονάδα Στεφανιαίων επαρχιακού δευτεροβάθμιου νοσοκομείου μεταξύ Ιανουαρίου του 2017 και Σεπτεμβρίου του 2018 και εκτιμήθηκαν με στεφανιογραφία στο Π.Γ.Ν. Πατρών και υπολογίστηκε το SYNTAX Score. Για κάθε ασθενή υπολογίστηκε το GRACE Score κατά την εισαγωγή του. Οι ασθενείς ανάλογα με την τιμή του GRACE Score χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες χαμηλού GRACE Score <102, ενδιάμεσου GRACE SCORE μεταξύ 102 και 123 και υψηλού κινδύνου GRACE Score >141.Εφαρμόστηκε η στατιστική δοκιμασία x2-test, t-test και anova. Η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε σε επίπεδο<0,5
Αποτελέσματα: Από τους 134 συμμετέχοντες ήταν 29 (21,64%) με STEMI, 76 (56.71%) με NSTEMI και 29 (21.64%) με ασταθή στηθάγχη. Το SYNTAX Score ήταν υψηλότερο στους ασθενείς υψηλού κινδύνου (GRACES>140). η κλίση της διάμεσης τιμής του SYNTAX Score από χαμηλότερη (5,00) προς μεγαλύτερη (22,00), από κατηγορία χαμηλού προς υψηλού κινδύνου κατηγορία ασθενών σύμφωνα με το GRACE Score, p=0,001. Η ανάλυση της στεφανιαίας αγγειογραφίας έδειξε ότι η μέση τιμή του SYNTAX Score για τον πληθυσμό της μελέτης ήταν 13,80±11,172. Στην ομάδα χαμηλού κινδύνου, η μέση τιμή του SYNTAX Score ήταν 6,73±7,576, στην ομάδα ενδιάμεσου κινδύνου 12,47±8,462 και στην ομάδα υψηλού κινδύνου 22,65, p<0.001). Η αύξηση του GRACE Score επηρεάζει τον αριθμό των προσβεβλημένων αγγείων (p<0.001), η ομάδα υψηλού κινδύνου είχε το υψηλότερο
ποσοστό ασθενών 6,8% με νόσο στελέχους. Στατιστικά σημαντική η συσχέτιση μεταξύ του GRACE και της ηλικίας, p<0.001), οι ασθενείς στην ομάδα υψηλού κινδύνου είχαν μεγαλύτερη ηλικία σε σχέση με τους ασθενείς ενδιάμεσου και χαμηλού κινδύνου (p<0.001) Το GRACE Score σχετίζεται θετικά με το SYNTAX Score, όπως αποδείχθηκε στο δείγμα της μελέτης, η ικανότητά του όμως να προβλέπει τους ασθενείς με σημαντικού βαθμού αποφρακτική στεφανιαία νόσο (SYNTAX>22.3 VD), είναι μέτρια.
Συμπέρασμα: Το GRACE Score είναι μια κλινική βαθμολογία που μπορεί να προβλέψει ανατομική πολυπλοκότητα πριν τη στεφανιαία αγγειογραφία. Προβλέποντας την υψηλού κινδύνου στεφανιαία ανατομία είναι σημαντικό γιατί επηρεάζει τον τύπο της θεραπείας (π.χ. ad hoc αγγειοπλαστική στην ένοχη βλάβη, πολυαγγειακή αγγειοπλαστική, αορτοστεφανιαία παράκαμψη) και την επιλογή αντιαιμοπεταλικού (για να εμποδίσουμε την αιμορραγία που σχετίζεται με την αορτοστεφανιαία παράκαμψη (ABG).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Διαστρωμάτωση κινδύνου, Οξέα στεφανιαία σύνδρομα, Αγγειογραφική βαρύτητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
183
Αριθμός σελίδων:
145

Katis Leonidas Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.