Αξιολόγηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων του ερωτηματολογίου Βραχείες Κλίμακες Πυρηνικών Σχημάτων σε άτομα με πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο και σε μη κλινικό πληθυσμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878898 91 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-16
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Ερμηλίου Βασιλική-Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Καθηγητής Μεθοδολογίας Επιστημονικής Έρευνας & Στατιστικής στην Ψυχολογία, Τμήμα Ψυχολογίας ΕΚΠΑ
Άννα Χριστοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Κλινικής Κοινοτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας ΕΚΠΑ
Αρχοντούλα Χαρίλα, Ε.Δ.Ι.Π. Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων του ερωτηματολογίου Βραχείες Κλίμακες Πυρηνικών Σχημάτων σε άτομα με πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο και σε μη κλινικό πληθυσμό
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξιολόγηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων του ερωτηματολογίου Βραχείες Κλίμακες Πυρηνικών Σχημάτων σε άτομα με πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο και σε μη κλινικό πληθυσμό
Περίληψη:
Τα αρνητικά πυρηνικά σχήματα ενός ατόμου για τον εαυτό του και τους άλλους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην έναρξη ενός ψυχωτικού επεισοδίου. Τα σχήματα αυτά διαμορφώνονται στη βάση αντίξοων εμπειριών κατά την παιδική ηλικία και έχουν ως αποτέλεσμα το άτομο να βιώνει μια συνεχή αίσθηση ευαλωτότητας. Παράλληλα, κατά την έναρξη του επεισοδίου, τα άτομα χρησιμοποιούν τα πυρηνικά σχήματα προκειμένου να εξηγήσουν τις διαταραχές στην αντίληψη και τη σκέψη, γεγονός που συντελεί στην επιβεβαίωση των προϋπαρχουσών δυσλειτουργικών πεποιθήσεων. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ελέγξει τις ψυχομετρικές ιδιότητες της ελληνικής μετάφρασης του ερωτηματολογίου Βραχείες Κλίμακες Πυρηνικών Σχημάτων-Brief Core Schema Scales (BCSS) σε ένα δείγμα ατόμων με πρώτο επεισόδιο ψύχωσης (ΠΨΕ) (N=148) και σε ένα δείγμα φοιτητών (N=165). Και στα δύο δείγματα διερευνήθηκαν οι σχέσεις συνάφειας των πυρηνικών σχημάτων με την κατάθλιψη, τον παρανοειδή ιδεασμό και τον ψυχωτισμό. Ειδικότερα, στο κλινικό δείγμα, ελέγχθηκαν οι σχέσεις των σχημάτων με τα θετικά συμπτώματα της ψύχωσης, ενώ στο μη κλινικό δείγμα ελέγχθηκαν οι σχέσεις των σχημάτων με την αυτοεκτίμηση και την επιθετικότητα υπό συνθήκες πρόκλησης και ματαίωσης. Από τον έλεγχο των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της ελληνικής μετάφρασης του BCSS προέκυψε ότι το ερωτηματολόγιο διαθέτει ικανοποιητική αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας και ικανοποιητική συγχρονική εγκυρότητα στα δύο δείγματα. Στο δείγμα των ατόμων με ΠΨΕ βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ της κατάθλιψης και των αρνητικών σχημάτων για τον εαυτό και τους άλλους, ενώ στο δείγμα των φοιτητών παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση μόνο ανάμεσα στα αρνητικά σχήματα για τον εαυτό και την κατάθλιψη. Επιπροσθέτως, και στις δύο ομάδες παρατηρήθηκε θετική συνάφεια των αρνητικών σχημάτων για τον εαυτό με τον παρανοειδή ιδεασμό και τον ψυχωτισμό. Αν και τα αρνητικά σχήματα για τους άλλους παρουσίασαν θετική συσχέτιση με τον παρανοειδή ιδεασμό και στα δύο δείγματα, στο μη κλινικό δείγμα δεν παρουσίασαν θετική συσχέτιση με τον ψυχωτισμό. Στο δείγμα των ατόμων με ΠΨΕ βρέθηκε η ύπαρξη θετικής συνάφειας ανάμεσα στα αρνητικά σχήματα για τους άλλους και τα θετικά ψυχωτικά συμπτώματα. Στο μη κλινικό δείγμα διαπιστώθηκε ισχυρή θετική συνάφεια ανάμεσα στα αρνητικά σχήματα για τον εαυτό και την έλλειψη αυτοεκτίμησης, καθώς και ισχυρή αρνητική συνάφεια ανάμεσα στα θετικά σχήματα για τον εαυτό και τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Παράλληλα, στο μη κλινικό δείγμα βρέθηκε θετική συνάφεια μεταξύ της επιθετικότητας υπό συνθήκες πρόκλησης και των αρνητικών σχημάτων για τους άλλους. Επίσης, παρατηρήθηκε σημαντικά υψηλή δομική ισοτιμία για τις τρεις υποκλίμακες του BCSS ανάμεσα στα δύο δείγματα, ενώ η δομή της υποκλίμακας «Αρνητικά σχήματα για τον εαυτό» βρέθηκε όμοια αλλά όχι ισότιμη. Τέλος, τα άτομα με ΠΨΕ εμφάνισαν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία στις υποκλίμακες «Αρνητικά σχήματα για τον εαυτό» και «Θετικά σχήματα για τους άλλους» σε σχέση με την ομάδα των φυσιολογικών μαρτύρων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
πυρηνικά σχήματα, πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο, θετικά ψυχωτικά συμπτώματα, συγχρονική εγκυρότητα, αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
141
Αριθμός σελίδων:
199

Final Ermiliou.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.